عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش مجرمان مواد مخدر زندان شهرستان یزد به ارتکاب جرایم مربوطه و راهکارهای پیشگیری از آن

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

زمینه و هدف : یکی از عوامل ارتکاب جرایم مواد مخدر اعم از مواد مخدرسنتی و صنعتی در جامعه، عوامل اجتماعی است؛  لذا بررسی اینگونه عوامل و ارائۀ راه­های پیشگیری از آن متناسب با عوامل ارتکابی  بسیار مهم است. هدف از اجرای این تحقیق، تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش مجرمان مواد مخدر زندان شهرستان یزد و ارائه راه­کارهایی برای به حداقل رساندن اینگونه جرایم با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش است.
روش: این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه بر روی 298 نفر از مردان و زنان زندانی مواد مخدر شهرستان یزد و با استفاده از روش طبقه‌ای متناسب صورت گرفت و سپس به­صورت تصادفی، داده‌ها جمع آوری شده است .
یافته ­ها:  نتایج  تحقیق نشان داد اکثریت مجرمان مواد مخدر شهرستان یزد، یعنی89درصد در خانواده‌های نابسامان که از پایگاه اقتصادی و اجتماعی متوسط به  پایین برخوردار بوده‌اند، رشد پیدا کرده و همچنین اکثریت مجرمان  یعنی 2/73درصد دوستانی با سابقه ارتکاب جرایم مواد مخدر داشته و اکثریت آنها یعنی 4/64درصد در حاشیۀ شهر و روستاها  زندگی می‌کرده‌اند و میزان دسترسی‌شان به مواد مخدر زیاد بوده است.
نتیجه ­گیری : عوامل­اجتماعی از جمله خانوادۀ نابسامان، دوستان ناباب و زندگی در حاشیۀ شهر و دسترسی آسان به مواد مخدر در گرایش افراد بسوی ارتکاب جرایم مواد مخدر نقش مهمی دارند. لازم است با اهتمام و هماهنگی بین دولت (برای حمایت از خانواده­ های آسیب پذیر)، والدین (آموزش به آنها برای جامعه پذیر کردن فرزندان وکنترل صحیح بر معاشرت فرزندان با سایرین) وهمکاری مسئولان آموزشی و فرهنگی و  رسانه ­های جمعی، برای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در جامعه اقدام کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.