بررسی جامعه شناختی احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان در سال 1390

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

2 کارشناس ارشد ریاضی گرایش نظریه احتمال و مدرس دانشگاه علوم انتظامی

3 کارشناس ارشد مدیریت وفرماندهی انتظامی ومدرس دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف:‌  امنیت از نیازها و ضرورت های اساسی و پایه­ ای فرد و جامعه به شمار می­ رود و تامین و مراقبت از آن در ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی از ضرورت ویژه­ای برخوردار است. این تحقیق  با هدف بررسی جامعه شناختی احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه­ های شهر زنجان انجام گرفته است.
 روش:‌ این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان دانشگاه­ های شهر زنجان هستند (33000 نفر) که حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران 370 نفر محاسبه و برای اطمینان بیشتر از 420 نفر اطلاعات جمع آوری شد.
یافته ها و نتایج:‌ یافته ­های تحقیق نشان داده است که  میانگین­ کلی احساس امنیت اجتماعی دانشجویان شهر زنجان با میانگین 83/67  درصد درحد متوسط رو به بالا قرار دارند. دانشجویان در بعد شغلی احساس امنیت در حد پایین و در بقیة ابعاد در حد متوسطی قرار دارند. آزمون فرضیه­ ها نیز نشان می ­دهد که متغیرهای: اعتماد اجتماعی ،کنترل اجتماعی و همبستگی اجتماعی تأثیر فزاینده، مستقیم و مثبت بر روی احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.