ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی ج.ا.ا و تاثیر آن برامنیت ملی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات امنیت ملی

2 کارشناس ارشد مدیریت

چکیده

زمینه و هدف:‌ قانون اساسی ج.ا.ا عنایت ویژه­ای به امنیت اجتماعی دارد. از طرفی امنیت اجتماعی بر امنیت ملی تاثیر گذار است. هدف کلی این پژوهش، بررسی ابعاد امنیت اجتماعی مذکور در قانون اساسی ج.ا.ا وتاثیر آن برامنیت ملی است.
روش:‌ روش این پژوهش همبستگی ­است­ و جامعة­­ آماری­ آن­ شامل 130نفر دانشجویان مقطع دکتری­ دانشگاه­ عالی­­ دفاع­ ملی­ در سال تحصیلی1391-1390است. نمونةآماری طبق جدول مورگان، 97 نفر تعیین شد، ابزار تحقیق شامل پرسشنامه 41 سوالی محقق ساخته است که سوالات مذکور مبتنی بر اصولی از قانون اساسی است که مرتبط با ابعاد امنیت اجتماعی هستند و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ(8/0) محاسبه شده است، داده­ ها با استفاده از آزمون­ های خی دو و فریدمن  تحلیل شد.
یافته ها و نتایج:‌ نتایج نشان داد که در مجموع، میزان تاثیر ابعاد شغلی و اداری، حقوقی و قضایی، اقتصادی و سیاسی بر امنیت ملی زیاد بوده ولی بعد فرهنگی امنیت اجتماعی در حد متوسط بر امنیت ملی تاثیر دارد. همچنین در رتبه بندی میزان تاثیر هریک از ابعاد امنیت اجتماعی بر ابعاد امنیت ملی ، مشخص گردید: ‌در بعد سیاسی امنیت ملی، بعد حقوقی و قضایی بیشترین تاثیر را دارد؛ در بعد اقتصادی، بعد شغلی و اداری بیشترین تاثیر را داراست؛ در بعد اجتماعی، بعد سیاسی بیشترین تاثیر را دارد؛ در بعد نظامی، بعد حقوقی و قضایی بیشترین تاثیر را دارد و در بعد زیست محیطی، بعد حقوقی و قضایی بیشترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

..