تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی –

چکیده

زمینه و هدف:  این تحقیق در پی بررسی تأثیر جرایم و مفاسد کلان اقتصادی بر امنیت عمومی است. متولیان امور مبارزه با جرایم کلان اقتصادی معتقدند در فرایند مبارزه با این جرایم و مفاسد، انبوهی از جرایم و انحرافات اجتماعی خُرد و کلان دیگر صورت می­گیرد که محیط زیست اجتماعی را متأثر ساخته، موجب اخلال در نظم و آرامش­عمومی می­ شود. به منظور کالبد شکافی دقیق متغیرهای موثر در امنیت عمومی، تأثیر مفاسد و جرایمی که در فرایند ارتکاب جرایم اقتصادی رخ می­ دهند، هریک از ابعاد مادی، ذهنی و نهادی مرجع امنیت عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
روش:  این تحقیق از نظر نوع کاربردی و روش آن، توصیفی تحلیلی است. در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها از روش های اسنادی، پیمایشی و مصاحبه حضوری با برخی کارآگاهان و متولیان مربوط در پلیس آگاهی استفاده شده است. ابزار تحقیق در روش پیمایش نیز پرسشنامه محقق ساخته است. 
یافته­ ها و نتایج:  نتایج نشان داد، رابطۀ معناداری بین کلیه جرایم و مفاسدی که در فرایند ارتکاب جرایم و مفاسد کلان اقتصادی رخ می ­دهند و ابعاد مرجع امنیت عمومی وجود دارد. این رابطه با اطمینان 95درصد و 99درصد مورد تأیید قرار گرفته است.  همچنین  جرایم و مفاسدی مانند رشوه، اختلاس، رواج تبعیض و بی عدالتی، افزایش قانون شکنی و کاهش اعتماد عمومی بیشترین تأثیر را بر ابعاد امنیت عمومی از خود به جای می­ گذارند که شایسته اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.