بررسی اعتماد دانشجویان به نیروی انتظامی (مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور استان همدان)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور زنجان

چکیده

اعتماد اجتماعی، از مفاهیم اساسی در زندگی اجتماعی انسان­ها است؛ از همین رو پژوهش حاضر به سنجش میزان اعتماد دانشجویان به نیروی انتظامی در سال 1390 پرداخته است. هدف پژوهش، سنجش میزان اعتماد دانشجویان به نیروی انتظامی است. جامعه آماری تحقیق، کل دانشجویان دانشگاه­های پیام نور استان همدان (25794 نفر) و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 319 نفر به دست آمد. شیوه نمونه ­گیری تصادفی چند مرحله­ ای و نسبتی و ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار آن از طریق اعتبار صوری و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ، 89 درصد به دست آمد. داده ­ها به وسیله نرم افزار آماری spss تحلیل شدند. یافته ­ها نشان داد که(52 درصد) پاسخ گویان به نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت اجتماعی اعتماد دارند و این میزان، نسبت به مراکز بهداشت و درمان و سینما و تلویزیون بیشتر اما نسبت به مسجد، بسیج و بنیاد شهید کمتر است. همچنین ضریب همبستگی قوی بین اعتماد به نیروی انتظامی با اعتماد مدرن و وضعیت اقتصادی– اجتماعی دانشجویان وجود دارد. بنابراین تقویت این سازمان در داخل کشور، برای ایجاد وحدت و نظم و امنیت اجتماعی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.