بررسی عوامل مؤثر بر جرم نزاع در شهرستانهای استان کرمان در سال 1393

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

چکیده

زمینه و هدف: اساساً آسیبهای اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است که بنیان های جامعه را به طور جدی تهدید می کند. به نظر می رسد آسیبهای اجتماعی وقتی به وجود می آید که نهادهای تنظیم کنندۀ روابط بین افراد با شکست روبه رو و دچار تنزل شده باشد که نتیجة آن شکل­گیری شکافهای عمیق بین افراد است. جامعه شناسان اجتماعی  عمده ترین آسیبهای  اجتماعی در جامعة امروز ایران را چنین بر می شمارند: اعتیاد، نزاع و درگیری، سرقت، قتل، خودکشی، فرار و جرائم مالی. از جمله این آسیبهای اجتماعی شایع، نزاع و درگیری است.  پدیده نزاع و درگیری، بیانگر آن است که هر شهروندی ممکن است در محیط خانواده، مکانهای خصوصی، و غیره باپدیده نزاع و درگیری به طور مستقیم و غیر مستقیم مواجه شود.
روش: این پژوهش از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و در جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای ( بررسی کتب، مقالات و غیره)، اسنادی و پیمایشی استفاده شده است و تجزیه تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار ExceI وGIS انجام شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می ­دهد بیکاری،بعد گستردة خانوار، سکونت اقوام مختلف همچون ترک،لر،بلوچ،فارس و ترکیب زندگی قبیله ای،روستایی و شهری، کمبود امکانات تفریحی وغیره در استان کرمان در بروز نزاع و درگیری وهمچنین وقوع جرائم دیگر بی تأثیر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.