شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آشوب های اجتماعی (مورد مطالعه آشوب قزوین)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: اغتشاشات و آشوب های اجتماعی از جمله بحرانهایی هستند که ضمن اثر سوء بر امنیت و آرامش آحاد جامعه، امنیت داخلی و در سطح گسترده تر امنیت ملی یک کشور را در معرض تهدید قرار می دهد. یکی از آشوبهایی که در دههً 1370 منجر به بروز خساراتی بر پیکرة کشور و موجب تألم آحاد ملت شد، آشوب سال 1373 شهرستان قزوین در عدم استقلال آن شهر از استان زنجان بوده است. این مقالة تحقیقی در پی آن بوده است که با رویکردی علمی، عوامل موًثر بر بروز این عارضة اجتماعی را شناسایی کند.
روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی بوده که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعهً آماری تحقیق را دو گروه غیر متجانس شامل مسئولان نظامی، انتظامی، تقنینی و امنیتی دارای مسئولیت و حاضر در حادثه و گروه دوم تحقیق را تعداد 365  نفر از آشوبگران دستگیرشدة حاضر در صحنة کنترل آشوب تشکیل داده اند که برای دستیابی به افراد نمونه در گروه اول با استفاده از روش گلوله برفی تعداد 92 نفر و برای تعیین حجم نمونه گروه دوم از روش تمام شمار استفاده و کلیه 365 نفر انتخاب شد. برای دستیابی به دیدگاه پاسخگویان در گروه اول، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. همچنین برای دستیابی به داده های مربوط به گروه دوم از روش اسنادی و بررسی پرونده های اتهامی آشوب گران دستگیر شده توسط ناجا استفاده شد.
یافته هاو نتایج: بر اساس مقایسه میانگین میزان تأثیر عوامل مختلف برای هر یک از عوامل تأثیرگذار در آشوب و همین طور نتایج آزمون فرضیه های تحقیق، عملکرد مسئولان محلی به میزان 8/77%، عامل عملکرد ناجا 8/66% و ویژگی فردی آشوبگران به میزان 4/55% در گسترش آشوب مؤثر بوده است. اولویت بندی متغیرهای مربوط به هریک از شاخصها در گسترش آشوب نشان داد که «عملکرد فرماندار و نمایندگان مجلس» شهرستان قزوین در شاخص «عملکرد مسئولان» و متغیر «عدم تعادل و توازن قدرت بین تعداد ماموران ناجا با تعداد آشوبگران» در شاخص «عملکرد پلیس» دارای بیشترین نقش در گسترش آشوب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.