تاثیر تنشِ نقش بر رضایت و تعهد کارکنان ف.ا. شهرستان ارومیه

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

3 کارشناس ارشد روانشناسی

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: مفهوم تنش ناشی از  نقش از مفاهیم جدید در حوزة رفتار سازمانی است که مورد توجه جدی صاحب­نظران و محققان این حوزه قرار گرفته است. تضاد نقش، ابهام نقش، و فزونی نقش سه مؤلفه اصلی این مفهوم رفتاری است که می تواند تاثیرات نامطلوبی بر روی کارکنان هر سازمانی داشته و آن سازمان را در تولید محصول یا ارائه خدمت خود با چالش مواجه سازد. در همین جهت تحقیق حاضر به­دنبال بررسی تأثیر این متغیر رفتاری بر روی متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان پلیس بود.
روش: تحقیق حاضر از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوة گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخة مطالعات میدانی به شمار می­آید و به­طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعة آماری این تحقیق کلیه نیروهای پلیس شهر ارومیه است. حجم نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 146 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق پرسشنامه 34 سؤالی محقق ساخته استفاده شده است.
نتایج و یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق که به­صورت میدانی انجام گرفت، نشان داد که متغیر تنشِ نقش تاثیری منفی و معنی دار بر روی هر دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نیروی انتظامی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
چکیده [English]

.