ارزیابی کیفیت خدمات مبتنی بر طرح مکنا از بُعد رضایت و اعتماد مردم به پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیارعلوم ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، همکار پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اردبیل

4 رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اردبیل

چکیده

زمینه و هدف: تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی کیفیت خدمات مبتنی بر طرح مکنا از ُبعد رضایت و اعتماد  مردم به پلیس می‌پردازد. به این منظور با شناسایی انتظارات و ادراکات مراجعان به سازمان نیروی انتظامی، شکاف بین آنها را تعیین می­ کند و راهکارهایی برای پرکردن یا کم کردن آن ارائه می‌دهد.
روش: روش تحقیق در این مقاله توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق کلیه مراجعان به کلانتری 15 و 17 اردبیل در طول مرداد ماه بود که بالغ بر 3000  نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری 341 نفر انتخاب شد که به لحاظ شیوه نمونه گیری، نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای نسبی است. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه بود.
یافته ها و نتایج:  نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین انتظارات و ادراکات مراجعان نسبت به متغیرهای کیفیت خدمات مبنی بر طرح مکنا و رضایت و اعتماد مردم وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
چکیده [English]

.