رابطه نگرش نسبت به عملکرد پلیس و بی نظمی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد پیشگیری انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: احساس امنیت از ملزومات اساسی توسعة پایدار وزمینة مناسبی برای تحقق امنیت عینی در جامعه است و این در حالی است که احساس روانی امنیّت در بین افراد جامعه متفاوت بوده و عوامل زیادی بر آن تأثیر دارند و اقشارمختلف بنا بر توان و قابلیت ­های خود از این نظر با یکدیگر فرق دارند. یکی از اقشاری که به شدت تحت تأثیر عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیت است، زنان و به‌ویژه دختران جوان هستند که به دلیل ویژگی های فیزیکی و روحی بسیار آسیب­ پذیرند. مطالعة حاضر به بررسی رابطه دو عامل نگرش به عملکرد پلیس و بی­ نظمی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی دانش­آموزان دختر دبیرستانی شهرستان کرمانشاه پرداخته است.
روش: این مطالعه از نوع پیمایشی است. 286 دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه به روش خوشه­ ای چندمرحله­ ای به صورت نمونه انتخاب شدند. داده­ ها از طریق پرسشنامه محقق­ ساخته گردآوری و تجزیه وتحلیل شدند.
یافته ­ها و نتایج : نتایج این تحقیق نشان داد که احساس امنیت (دختران دبیرستانی در سطح پایینی قرار دارد. همچنین احساس امنیت مالی (5/31) بیشترین و احساس امنیت جانی (12 درصد) کمترین رابطه را با احساس امنیت اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.