بررسی امنیت محیطی در مناطق شهری قم

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکتری رشته معماری وعضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

2 کارشناس ارشد معماری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جزیره هرمز، استان هرمزگان.

چکیده

زمینه و هدف: امنیّت یکی از مهم ترین توقعات انسان برای زندگی مطلوب در شهرهاست و محیط به عنوان یکی از عوامل مهم در تامین امنیت انسان ها بسیار دارد. هدف از این پژوهش بررسی امنیت محیطی در مناطق مختلف شهری شهرستان قم است.
روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و به منظور جمع‌آوری داده‌های حاصل از مطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق مناطق 7 و 8 شهر قم بوده است. جمعیت به واسطة نمونه گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه از تکنیک کوکران استفاده شد که تعداد 383 پرسشنامه در این مناطق توزیع شده است.
یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق نشان می‌دهد که حس امنیت در بخش های مختلف شهری با توجه به موقعیت آن مناطق، متفاوت بوده است و این امر در دو منطقة مورد بررسی به وضوح مشاهده می شود، به طوری که افراد در منطقة مرکزی با توجه به قرارگرفتن حرم حضرت معصومه علیها ‌السلام به عنوان مکانی معنوی در هستة شهرو شلوغی آن منطقه، امنیت بیشتری را نسبت به منطقة پردیسان حس می کنند. همچنین یافته ها نشان می دهد که در شب هنگام حس امنیت مردان و زنان به یک میزان کاهش پیدامی کند و حس ناامنی در شب بیشتر از روز است. براین اساس و باتوجه به موقعیت مناطق و اظهار نظر ساکنان هر دو منطقه، فضاهای تاریک و حاشیه خیابان های نیمه متروکه به عنوان ناامن ترین مناطق، حاشیه پیاده روهای خالی از سکنه و مغازه مناطق به عنوان مناطق نیمه امن و پیاده روها و خیابانهای عریض با وجود پلیس امن ترین مناطق محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..

نویسندگان [English]

  • Mohsen kameli 1
  • . . 2
چکیده [English]

..

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
2- ادهمی، جمال(1386) اعتماد بین قومی- پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
3- الوانی، سید مهدی و حسن دانایی فرد (1380) «مدیریت دولتی واعتماد عمومی». مجله دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره 55، صص5-27 .
4- امیر کافی، مهدی(1380) «اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن». نمایه پژوهش، شماره 18.
5- میرکافی، مهدی (1374)«اعتماد اجتماعی وعوامل موثر برآن». نمایه ﭘژوهشی، شماره 18، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی:39-40.
7- دانایی فرد،حسن(1381) «اعتماد به دولت: بازتابی از عملکرد نظام خدمات عمومی». مجله مدیریت وتوسعه، شماره 14، صص41-57 .
8- دعاگویان، داود و ایت گودرزی (1383) «نظارت همگانی، اعتماد اجتماعی وپلیس». مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی ناجا ونظارت همگانی.
9- رضایی، احمد و حبیب احمد لو (1384) «نقش سرمایه اجتماعی در روابط بین قومی و هویت ملی(بررسی جوانان تبریز ومهاباد)». مجله جامعه شناسی ایران، سال ششم، شماره4.
10- ساعدی، علی محمد(1387) بررسی تاثیر  اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر اعتماد مردم به پلیس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.
11- شایگان، فریبا (1387) « بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس مطالعه موردی شهر تهران». فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره2
12- عابدی جعفری، حسن و محمد علی سرلک (1386)«طراحی و تبیین مدل اعتماد افراد متقاضی تحصیل به دانشگاه های مجازی». مجله دانش مدیریت، شماره 71.
13- کلمن، جیمز(1977) بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشرنی.
14-گیدنز،آنتونی(1377)تجدد و تشخص. ترجمه ناصرموفقیان، تهران: نشرنی.
15- گیدنز،آنتونی(1380) جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری،تهران: نشر نی.
16- همتی، رضا (1386) « پلیس جامعه محور ونقش آن در کاهش احساس ناامنی». فصلنامه دانش انتظامی .
17- وثوقی، منصور(1387)«بررسی جامعه شناختی سطح اعتماد اجتماعی زنان به ﭘلیس در شهر تهران». فصلنامه دانش انتظامی، شماره سوم.
18- jang ,Hyunseok, Joo, Hee-Jong and Zhao Jihong  (Solomon) (2010), Determinants  of publice  confidence in police : An international prespective , Journal Of Criminal J ustice , Vol.38,pp57-68
19- Cao Liqun and  Burton Jr Velmer S. (2006) Spanning the continents: assessing the  Turkish publice confidence in the poblice ", International Journal of  Police S trategies &Management Vol.29 No.3 pp 451-463
20- Cao,liqid and Zaho, Jihong Solomon (2005) Confidence in police  in Latin America, Journal of Criminal Justice ,Vol.33pp403-412
21- Cao, Liqun; Stak, Steven And  Sun, Yi (1998) ,Public AttitudwsToward The Police : A Comparative Study BetweenJapan And America, Journal Justice, Vol.26,pp279-289
22- Cowell  R   et  al(2005)",Meta-Evaluation  of the Local  Government Modernistion Agenda:Progress  Report on Public  Confidence  in Local 
Government,'''' Office of  the Deputy  Prime Minister,Web site  WWW.odpm.gov.uk,1-70.
23- Docking,  Maria.(2003),"Public Perceptions of Ppolice  accountability and decision making,"Home Office , Online, Report 38/03, pp. 1-34.
24- Erdem Mehmet.(2001),"The Impact Of C ommunity Policing On The Structure And Administration  Of  Police  Agenecies," Degree Of Master  Of  Science,  University Of North Texas.
25- Fondevila, Gustavo.(2008),"Police   efficiency  and management: citizen  confidence  and  satisfacation ",Mexican law review,  vol. I ,No. 1,pp. 109- 118.
26- Jang, Hyunseok, Joo, Hee- Jong  and Zhao, Jihong (solomoon) (2010),
27-Determinants  of  public  confidence  in  police:An  international perspective , Journal  Of  Criminal  Justice, Vol. 38, pp57-68.
28- Sites: http:// www.police .ir