تأثیر عملیات روانی در آرام سازی فضای میدانهای ورزشی (مورد مطالعه:استادیوم یادگار حضرت امام(ره)تبریز)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد پیشگیری انتظامی

چکیده

زمینه وهدف: رفتارهای آشوبگرانه و تخریبی تماشاگران  فوتبال موجب اختلال در نظم عمومی و نیز چالش نیروهای امنیتی می شود. از این رو این پژوهش با  موضوع «تأثیر عملیات روانی در آرام سازی فضای میدانهای ورزشی »، ضمن معرفی مهم ترین روشهای عملیات روانی مورد استفاده  پلیس، تأثیر آنها را در آرام سازی میدانهای ورزشی  بررسی کرده است.
روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی  و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری مورد بررسی در این تحقیق، فرماندهان انتظامی استان آذربایجان شرقی و تماشاگران فوتبال هستند. که ازاین دو گروه جامعة آماری ، گروه اول تعداد 50نفر به­صورت تمام شمار و گروه دوم 70000 نفر که از طریق جدول مورگان تعداد  382 نفرانتخاب شدند و از روش نمونه گیری طبقه ای  و با پرسشنامة روا(تایید نخبگان ) وپایا(آلفای کرانباخ)، اطلاعات جمع آوری شد وبا استفاده از آزمون تک نمونه ای Tو آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها ونتایج: نتایج نشان می­دهد که هر سه  عامل در  سه  فرضیه اول (شایعه، تبلیغات، فریب) درآرام­سازی میدانهای ورزشی مؤثر است که در این میان بالاترین رتبه به عامل تبلیغات به عنوان مؤثرترین روش عملیات روانی درآرام سازی میدانهای ورزشی وپایین ترین رتبه به عامل فریب اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 1
چکیده [English]

.