بررسی نقش مدیریت بحران در پیشگیری از بحران‌های قومی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه عدالت

چکیده

زمینه و هدف: وجود اقوام مختلف در کشور ما یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی محسوب می‌شود، همان‌‌گونه که در دوران دفاع مقدس این اقوام در کنار هم به دفاع از جمهوری اسلامی ایران پرداختند، با این حال دشمنان این کشور به دلایل مختلف همواره به دنبال تفرقه‌افکنی در بین این اقوام هستند.در این بین تمایلات پان‌ترکیسم نیز ریشه در سیاست­های تفرقه­انگیز خارج از کشور و حمایت و پشتیبانی بیگانگان دارد. این تحقیق با هدف پاسخگویی به این پرسش آغازین که «تمایلات پان‌ترکیسم تا چه اندازه بر افکار عمومی مردم مناطق آذری‌نشین تأثیر دارد؟» انجام شده است.
روش‌‌: این تحقیق از منظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- تحلیلی است و داده‌های مورد نیاز به منظور پاسخ به سؤالات تحقیق نیز با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختارمند به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق مرکب از 63 نفر از خبرگان و فرماندهان ناجا مرتبط با جریانات قوم‌گرایی و پان‌ترکیسم تمام شماری شده است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج حاصله از آزمون فرضیه‌ها بیانگر آن است که بین ایده‌های پان ترکیستی و تحرکات و ناآرامی‌های قومی در مناطق آذری‌نشین خصوصاً شهر تبریز و نیز تبلیغات پان ترکیستی برآمده از بیرون مرز در زمینه های اجتماعی، امنیتی و فرهنگی بر مردمان شهر تبریز اثر معنی‌داری مشاهده نشده است. همچنین مردم شهر تبریز نسبت به اهداف سوء پان‌ترکیست آگاهی کافی نداشته­اند و هویت ایرانی، قدرت بالایی در زمینه بی تأثیر کردن تبلیغات پان ترکیستی دارد. در مجموع، این نتیجه حاصل شده است که جریانات پان ترکیستی، موفقیت چندانی در زمینه جذب مردم نداشته‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.