تأثیر عزاداری عاشورا بر امنیت عمومی شهرستان زاهدان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار معارف اسلامی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: فرهنگ متاثر از عزاداری عاشورا یک مکتب جاودانه انسان‌سازی و مبارزه باظلم و امر به‌ معروف و نهی از منکر و برانگیختن عواطف و احساسات خالص انسانی برای شکوفایی و پیروزی ارزش‌ها بر علیه ضد ارزش‌ها است. این مقاله به بررسی تأثیر عزاداری عاشورا بر امنیت عمومی شهرستان زاهدان در سال 92 می‎پردازد.
روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق عبارتند از کلیه ساکنان زن و مرد شیعه و سنی شهرستان زاهدان که برابر آمارهای سال 1390 تعداد آن‎ها 660575 نفر است و تعداد 500 نفر به شکل نمونه‎گیری خوشه‎ای انتخاب شدند. داده‎ها به کمک پرسشنامه روا و پایا(آلفای 83/0) جمع‎آوری و با کمک نرم افزار spss و آزمون‎های تی و آنوا تحلیل شدند.
یافتهها و نتایج: تحقیق نشان داد که عزاداری‎های عاشورا، بیشترین تاثیر را بر مولفه‎های ایجاد وحدت اقوام و مذاهب در شهرستان زاهدان داشته و این میزان همبستگی برابر با 769/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.