مدل امنیت داخلی در توسعه انتظام ملی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری امنیت ملی و هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری امنیت ملی و هیئت علمی دانشگاه امین

3 دانشجوی دکتری جرم شناسی و هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امینن

چکیده

زمینه و هدف: نخبگان هر جامعه در هر عصری به دنبال الگوی جامعی در تامین انتظام ملی و امنیت داخلی خود هستند و در راستای نیل به آن به اصل رضایتمندی که مورد اجماع اکثریت علمای سیاست قرار گرفته، اتکا می‌کنند. به دلیل نقش و جایگاه خاص اصل رضایتمندی، این مقاله به دنبال تبیین مولفه‌ها و عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان به منظور نیل به امنیت پایدار داخلی است.
روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق 40 نفر از فرماندهان و مدیران امنیتی و انتظامی ناجا هستند که در مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه علوم انتظامی تحصیل می‎کنند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه روا و پایا(82/0) است و برای تحلیل داده‎ها از نرم افزار spss استفاده شده است.
یافته‌ها و نتایج: تحقیق نشان داد که ویژگی‎هایی چون تولید اقتدار، ثبات و انسجام داخلی و خارجی، اقتدار نظام سیاسی، مهارت‌های نیروی انسانی و نهادمندی در قدرت اجتماعی مهم‎ترین ویژگی‌های مدل امنیت داخلی در توسعه انتظام ملی محسوب می‌شوند. توجه به اصول اخلاقی، تأمین رفاه عمومی، استمرار اقتدار در تأمین امنیت، رویکردهای انبساطی و فراگیر، دروازه بانی تقاضاها، مدیریت نرم اجتماعی و پاسخگو، مدیریت فرهنگی، مؤلفه های نرم افزاری فرهنگی، انسجام و همبستگی اجتماعی، مؤلفه‎های سخت افزاری فرهنگی و رویکردهای انقباضی و محدود، منجر به اعتماد و رضایت ملی و اصالت برارزش‎های مشروعیت موجب اطاعت پذیری ملی و وفاداری و در نهایت امنیت داخلی پایدار می‎شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • akbar rezazadeh 2
  • . . 3
چکیده [English]

.