تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برکیفیت خدمات کلانتری‎ها و پاسگاه های انتظامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکترای مدیریت پیشگیری از جرم و هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: یکی از ادعاهای تحقیقات اخیر در مورد اثربخشی سازمان­ها، تاثیر رفتار شهروندی سازمانی در بهبود کیفیت خدمات است، در همین راستا هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در کلانتری و ­پاسگاه­ های انتظامی است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شاغل در کلانتری­ های تهران بزرگ تشکیل داده اند و حجم نمونه 90 نفر برآورد شده است. روایی ابزار به وسیله روایی صوری و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ(85/0) محاسبه گردید. برای تحلیل داده­ها از آزمون  همبستگی استفاده شده است.
یافته­ ها و نتایج: تحقیق نشان داد که بین ابعاد رفتار ­شهروندی سازمانی وکیفیت­ خدمات­ کلانتری و پاسگاه­ ها ­انتظامی رابطه معناداری وجود دارد؛ به عبارتی هرچه قدر رفتار شهروندی سازمانی در کلانتری‎ها مورد توجه قرار گرفته و بهبود یابد، کیفیت خدمات ارائه شده بهبود پیدا می­ کند و در این راستا متغیر احترام از سوی کارکنان به عنوان یکی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از اولویت بالاتری برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 2
  • . . 2
چکیده [English]

.