بررسی رابطه بین رسانه‎های نوین(موبایل و اینترنت) و امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 30- 15 سال شهر تبریز)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه و هدف: رشد روز افزون استفاده از ابزارهای ارتباط مجازی مانند تلفن همراه و اینترنت، می‎تواند امنیت اجتماعی را به خطر انداخته اندازد. این پژوهش تمرکز خود را به بررسی رابطه استفاده از موبایل و اینترنت و امنیت اجتماعی در میان گروه سنی 30-15 سال شهر تبریز معطوف داشته است.
روش:‌ این تحقیق پیمایشی است و برای جمع‎آوری داده‎های آن از پرسشنامه روا و پایا استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه افراد 30- 15 سال شهر تبریز هستند که طبق سرشماری سال 1390 تعداد آن‎ها 443687 نفر است. از این تعداد 322 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه‎گیری طبقه‎ای تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده‎ها از ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
یافتهها و نتایج:‌ نتایج نشان داد که وضعیت امنیت اجتماعی در بین افراد مورد مطالعه در حد متوسط است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که به ترتیب اثرات کل متغیرهای وابستگی به رسانه، جامعه پذیری مجازی، نوع هویت مجازی و کنترل والدین، بر متغیر امنیت اجتماعی معنادار بوده و این متغیرها توانسته اند 30 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • farough amin mozafari 1
  • ferydoun karimi 2
چکیده [English]

.