اثـربخـشی درمان شناختی-رفتاری بـر افزایش امیدواری در افراد معتاد

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران-ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از بزرگترین مشکلات جوامع انسانی اعتیاد است که سلامت جامعه، خانواده و فرد را به خطر می اندازد. این پـژوهـش با هـدف بـررسـی اثـر بخـشی درمان گروهـی شنـاختـی-رفتـاری بـر افزایش امید به زندگی افراد معتاد به مواد مخدر شهـرستان قروه انجام شده است.
روش:‌ این پـژوهـش آزمایـشی از نوع پیـش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اسـت. جامعه مورد مطالعه شامل افراد معتاد مراجعه کننده به یکی از مراکز متادون درمانی ترک اعتیاد شهرستان قروه(نیکو سلامت) در سال 1392 هستند. برای نمونه ابتدا تعداد 50 نفر از افراد معتاد مراجعه کننده به کلنیک به صورت تصادفی انتخاب شدند، سپس بر اساس نمرات پرسشنامه، 20 نفر از این افراد که نمره امید به زندگی پایینتری کسب کردند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در 12 جلسه یک و نیم ساعته تحت درمان گروهی شناختی-رفتاری قرار گرفتند اما گروه کنترل تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفتند. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنـامۀ امید به زندگی اشنایدر استفـاده شـد. برای تحلیل داده‌ها نیز از آزمون تحلیل کوواریانس استفـاده شـد.
یافتهها و نتایج:‌ یافته‎ها نشان داد که میانگین نمرات امید به زندگی در پس آزمون گروه آزمایش از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است و روش درمانی شناختی-رفتاری امید به زندگی را در شرکت کنندگان گروه آزمایش افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

.