بررسی ارتباط بین بازدارنده‌های غیررسمی(سرمایه اجتماعی) و شیوع جرائم اجتماعی درکرمانشاه

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اصولاً برای پیشگیری از وقوع و شیوع جرائم دو نوع بازدارنده وجود دارد، رسمی و غیر رسمی که هریک جایگاه و پیامدهای خاص خود را دارد.این پژوهش به بررسی ارتباط بین بازدارنده‎های غیررسمی و میزان شیوع جرائم اجتماعی از نظر مردم شهر کرمانشاه می‌پردازد.
روش:روش این پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه و مصاحبه است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان 18 سال به بالا در شهر کرمانشاه تشکیل داده اند که 300 نفر از آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای برای مطالعه انتخاب شدند. داده‌ها، با استفاده از پرسشنامه روا و پایا(85/0) گردآوری و با کمک آزمون‌های همبستگی و مقایسه میانگین تجزیه ‌و تحلیل شده است.
یافتهها و نتایج:تحقیق نشان داد که در کل بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه درابعاد مشارکت، امنیت، تعلق اجتماعی و مسؤولیت با میزان شیوع ناهنجاری و جرم معنادار،  ولی در ابعاد حمایت، اعتماد، اخلاقیات و میزان قانون‌گرایی، معنادار نیست.از میان ناهنجاری‌های اجتماعی در کرمانشاه نیز میزان وقوع سرقت وسیله نقلیه شخصی بیش از سایر جرائم است. رابطه نامشروع، نزاع دسته‌جمعی، کتک خوردن از افراد ناشناس، قاچاق و تصادف نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Ali moradi
Associated Professor of Sociology, Eslam Abad-E-Gharb Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-E-Gharb, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

.