عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه تهران.

چکیده

زمینه و هدف: ‌اعتماد عمومی یکی از سرمایه‌های اجتماعی است که وحدت را در سیستم‌های اجتماعی، ایجاد و حفظ نموده و ارزش‎های دموکراتیک را پرورش می‌دهد. یکی از سازمان‌های اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی سازمان پلیس است. پلیس نمود ظاهری قدرت دولت و بخشی از سیستم رسمی کنترل اجتماعی در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. اعتماد عمومی به پلیس موجب افزایش همراهی مردم با پلیس و افزایش توانمندی آن‎ها در تحقق ماموریت‌های پلیس می‌شود. عوامل مختلفی در ایجاد اعتماد عمومی به پلیس نقش دارند که در مقاله حاضر به عوامل رفتاری موثر در اعتماد عمومی به پلیس پرداخته شده است.
روش:‌ این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شهروندان بالای 18 سال شهر تهران و نمونه آماری 400 نفر هستند که بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای تعیین شدند. داده‌ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری و با کمک آزمون‌ آماری همبستگی تحلیل شدند.
یافتهها و نتایج:‌ تحقیق نشان داد که بین عوامل رفتاری و اعتماد عمومی به پلیس رابطه مثبت و معنا‌داری وجود دارد، به عبارتی، تعامل مطلوب شهروندان و پلیس، صداقت در گفتار و رفتار پلیس، رفتار اصلاحی و کمک کننده پلیس، وجود سیستم شکایت از پلیس و مشغولیت پلیس با نیازهای اساسی مردم، بر اعتماد به پلیس موثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • habib ebrahimpour 1
  • ali khaleghkhah 1
  • . . 2
چکیده [English]

.