شناسایی عوامل آسیب پذیری کارکنان در عملیات پلیس و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران،

چکیده

زمینه و هدف: انجام عملیات­ های گوناگون همراه با خطر بالا در سازمان پلیس، آسیب­ پذیری کارکنان را دو چندان کرده است. از آن­جایی که برای کاهش آسیب­ پذیری­ ها، شناخت عوامل آسیب­ پذیری کارکنان از اهمیت فراوانی برخوردار است، این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت­ بندی عوامل آسیب­ پذیری کارکنان در عملیات پلیس انجام و راهکارهای پیشگیرانه ارائه شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر محیط میدانی، بر اساس اهداف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است که به شیوه کیفی انجام شده است. جامعۀ آماری را خبرگان و متخصصان پلیس تشکیل می­ دهد که با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند و انجام مصاحبه با 19 نمونه، اشباع نظری حاصل شده است. داده­ ها با استفاده از روش تحلیل مضمون به مثابه مضامین فراگیر، سازمان­ دهنده و مضامین پایه شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت.
 یافته­ ها: پس از تجزیه­ و تحلیل داده­ ها با روش تحلیل مضامین، تعداد 5 مضمون اصلی با 25 زیر مضمون مؤثر در بعد آسیب­ های ساختاری شامل: تصمیم­ گیری، آموزش، ارزیابی عملکرد، اهداف عملیاتی، فناوری اطلاعات؛ تعداد سه مضمون اصلی با 15 مضمون فرعی مؤثر در بعد رفتاری شامل: امدادخواه و متهمان، توانمندی رفتاری و مهارتی، فرهنگ‌سازمانی و تعداد 3 مضمون اصلی با 16 مضمون فرعی مؤثر در بعد زمین ه­ای شامل: اجتماعی و اقتصادی، زیرساخت­ ها، بستر­های حقوقی شناسایی شد که بر اساس طبقه­ بندی سه­ شاخگی میرزایی به عنوان عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری کارکنان پلیس در عملیات انتظامی دسته‌بندی شده است.
نتایج: نتایج بیانگر این است که پلیس برای پیشگیری از آسیب­ های کارکنان در عملیات انتظامی باید در یک رویکرد جامعه­ نگر نسبت به ترمیم و رفع عوامل آسیب‌زای شناسایی شده اقدام و نتایج را در برنامه­ های توانمندسازی کارکنان مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Vulnerabilities of Employees in Police Operations and Providing Preventive Solutions

نویسنده [English]

 • Sayyad Darvishi
Assistant Professor, Department of Crime Prevention, Amin Police University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Background and objectives: Carrying out various high-risk operations in the police organization has doubled the vulnerability of employees. Since it is very important to know the vulnerability factors of employees to reduce vulnerabilities, this study was conducted to identify and prioritize the vulnerabilities of employees in police operations and preventive solutions have been proposed.
Methodology: In terms of field environment, and based on objectives, the present study is of an applied research type, and descriptive-analytical in nature, which has been done qualitatively. The statistical population consists of police experts and specialists. The theoretical saturation has been achieved using purposive sampling method and interviewing 19 samples. Data were identified and analyzed using theme analysis as comprehensive, organizing and basic themes.
Findings: After analyzing the data by theme analysis method, 5 main themes with 25 effective sub-themes in the field of structural damage, including decision making, training, performance appraisal, operational objectives, information technology; three main themes with 15 sub-themes effective in behavioral dimension, including aid seeker and defendants, behavioral and skill capability, organizational culture; and three main themes with 16 sub-themes effective in contextual dimension, including social and economic, infrastructure, and legal context issues were identified that were classified based on Mirzaei's three-pronged classification as effective factors in the vulnerability of police officers in law enforcement operations.
Results: The results indicate that in order to prevent injuries to employees in law enforcement operations, the police should take a holistic approach to repairing and eliminating the identified harmful factors and consider the results in employee empowerment programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vulnerability of police officers
 • Police operations
 • Structural Factors
 • Behavioral factors
 • contextual factors
 • آرمان، مانی؛ جوشقانی، حسن. (1394). طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی،7(4):71-94. قابل بازیابی از:

http://ensani.ir/fa/article/357843

 • اسفندیاری، عاطفه؛ نکوئی مقدم، محمود؛ محمدی، زینب؛ نوروزی، سمانه؛ امیر اسماعیلی، محمدرضا. (1390). آسیب‌شناسی منابع انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از مدل سه­شاخگی. فصلنامه طلوع بهداشت، 10(3 و 4):1-12. قابل بازیابی از: ssu.ac.ir/article-1-1796-fa.pdf
 • باطنی، محمدرضا. (1377). فرهنگ انگلیسی. فرهنگ معاصر، تهران: چاپ دوم. قابل بازیابی از:

http://police.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=29&pageid=4640&newsview=8724

 • برومند، نادر. (۱۳۸۰). آسیب‌شناسی مدیریت مشارکت‌جو. ماهنامه تدبیر، شماره ۱۱۵.
 • چیت ساز، حسنعلی. (1383). آسیب‌شناسی سازمان. هفتمین همایش حمل و نقل ریلی. 9 و 10 اردیبهشت. قابل بازیابی از: https://civilica.com/papers/l-3512/
 • خنیفر، حسین. (1384). ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از مدل مفهومی سه­شاخگی. مجله فرهنگ مدیریت، 3(8): 101-146. قابل بازیابی از:

http://ensani.ir/fa/article/19957

 • توکلی دارستانی، شقایق؛ شهبازمرادی، سعید. (1387). آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، 2(4): 94-110. قابل بازیابی از:

http://ensani.ir/fa/article/219858

 • فرهنگی، علی‌اکبر. (1379). بررسی و شناخت وضع موجود شرکت آب منطقه­ای کرمان، ارائه اولویت­های تحقیقات جهت حل برخی از مشکلات سازمان و افزایش بهره‌وری. مجری: مرکز پژوهش‌های کاربری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • عباسی، بدری؛ قلی­پور، آرین؛ دلاور، علی؛ جعفری، پریوش. (1388). پژوهش‌های کیفی پیرامون تأثیر رویکرد تجاری‌سازی بر ارزش‌های سنّتی دانشگاه. مجله سیاست علم و فنّاوری،2(2): 63-76. قابل بازیابی از:

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/852454

 • مانزینی، آندرو. (2006). آسیب‌شناسی سازمانی با رویکردی کاربردی به حل مشکل و بالندگی در سازمان. مترجم، علی عطا فر، مرضیه قبادی پور، سعید آنالویی، تهران: موسسه علمی دانش‌پژوهان برین.
 • مبینی دهکردی، علی؛ کشتکار هرانکی، مهران. (1393). بررسی تأثیر مدل سه­شاخگی بر نوآوری اجتماعی (مطالعه موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی). فصلنامه مدیریت نوآوری،3(4):57-75. قابل بازیابی از:

http://www.nowavari.ir › article_14738

 • میرزایی اهرنجانی، حسن؛ سرلک، محمدعلی. (1384). نگاهی به معرفت­شناسی سازمانی: سیر تحول مکاتب و کاربردهای مدیریتی. فصلنامه پیک نور،3(11):69-78. قابل بازیابی از:

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/335816

 • میرزایی اهرنجانی، حسن. (1377). تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کار و انضباط اجتماعی در سازمان. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
 • ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اﻫﺮﻧﺠﺎﻧﯽ، ﺣﺴﻦ. (1381). ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﻓﻘﯽ ﻧﻮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و آسیب ‌شناسی سازمان‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان (آب منطقه‌ای ﻏﺮب). تهران: ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫش­های ﮐﺎرﺑﺮدی داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 • نجفی، علیرضا؛ صبر­کش، علیرضا؛ کرمی، مهدی. (1392). بررسی رابطه آموزش و آسیب‌پذیری شغلی کارکنان پلیس دیپلماتیک. فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی،6(1): ۶۳-۸۰. قابل بازیابی از: http://journals.police.ir
 • Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research,1(3): 385-405. At Retrieved:

 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177.

 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal. ,9(2): 27-40. At Retrieved:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.3316/QRJ0902027/full/html

 • Bradley, P.  (2015). leadership  development  program,  Harrard  business  shool ,journal of Interactive marketing spring.132-143.
 • Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101. At Retrieved:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706QP063OA

 • Bissell, B. L., & Keim, J. (2008). Organizational diagnosis: the role of contagion groups. International Journal of Organizational Analysis. At Retrieved:

https://scholar.google.com/scholar .

 • Klassen, A. C., Creswell, J., Clark, V. L. P., Smith, K. C., & Meissner, H. I. (2012). Best practices in mixed methods for quality of life research. Quality of Life Research, 21(3): 377-380. At Retrieved: https://scholar.google.com/scholar
 • Harrison,   I.  (2014).  Diagnosing  Organizations, Methods, Models,  and  Process. SoftWare
 • Harrison MI.(2005). Diagnosing organizations: Methods, Model, and Process. Applied Social Research Methods series;v 8. 3rd Pd.California: SAGP publication,Inc; 2005:1-192
 • Janic ijevi, N. (2010 ). Business Processes in Organizational Diagnosis. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 15(2): 85-106. At Retrieved: https://hrcak.srce.hr/62292
 • King, N., & Horrocks, C. (2010), Interviews in qualitative research, London: Sage.
 • Klein, C. R. (2009). What do we know about interpersonal skills? A meta-analytic examination of antecedents, outcomes, and the efficiacy of training. PhD dissertation, University of Central Florida, Orlando.
 • Kolb, D. A., & Frohman, A. L. (1970). An organization development approach to consulting. Sloan Management Review (pre-1986), 12(1), 51. At Retrieved:

https://search.proquest.com/openview

 • Kraiger, K., Passmore, J., Santos, N. R. and Malvezzi, S.(2015). The Wiley Blackwell Handbook  of  the  Psychology  of  Training,  Development,  and  Performance Improvement. Wiley-Blackwell.
 • Martell, R., & Richard, M. (2010). The role of continuing education and training in human resource development: an administrations viewpoint. Journal of Academic Librarianship, 40(3): 151-155. At Retrieved:

https://eric.ed.gov/?id=EJ185187

 • Nadler, D. A. & Tushman, M. L. (2006). A Model for Diagnosing Organizational Behavior.
 • Organizational Dynamics, Autumn, 35-51.
 • Weisbord, M. R. (1976). Organizational diagnosis: Six places to look for trouble with or without a theory. Group & Organization Studies, 1(4), 430-447. At Retrieved:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/105960117600100405.

 • Ryan, G.W & Bernard, H. R. (2000). Data Management and Analysis Methods, In Denzin,K.Lincoln, Y.S.(Eds), Handbook of qualitative research, 769-802,Thousand Oaks, CA: sage.
 • Saeed, B. B. ; Wang, W. & Peng, R. (2014). Diagnosing organisational health: a case study of  Pakistani    International  Journal  of  Information  Systems  and Change Management, 7(1): 43-69. At Retrieved :

https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJISCM.2014.065054

 • Saeed, B. B. and Wang, W. (2013). The Art of Organizational Diagnosis: Pathogens and Remedies. iBusiness, 5 (2), 55-58. At Retrieved:

https://www.scirp.org/html/2-8601304_33742.htm

 • Tichy, N. M. (1983). Managing strategic change: Technical, political, and cultural dynamics. New York, NY: John Wiley &Sons.Identifying and Prioritizing the Vulnerabilities of Employees in Police Operations and Providing Preventive Solutions