رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پلیس مازندران

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین؛

2 کارشناس ارشد مدیریت انتظامی

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی.

چکیده

زمینه و هدف: خشنودی شغلی به عنوان عاملی که در موفقیت شغلی موثر است و باعث افزایش کارآیی می‎شود، باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن (توزیعی، رویه‎ای و مراوده‎ای) با خشنودی شغلی کارکنان پلیس است.
روش: روش این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه­ آماری پژوهش، کارکنان پلیس امنیت عمومی استان مازندران به تعداد 249 نفر و حجم نمونه­ بر اساس فرمول کوکران، 152 نفر است. روش نمونه­ گیری به صورت سهمیه ای و ابزار جمع­ آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. برای آزمون فرضیه­ ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک نمونه‎ای و آزمون t مستقل استفاده شده است.
یافتهها و نتایج: تحقیق نشان داد، خشنودی شغلی کارکنان پاوا با وجود عدالت در محیط کاری افزایش می‎یابد؛ به عبارتی هر چه میزان رعایت عدالت (توزیعی، رویه‎ای و مراوده‎ای) در سازمان افزایش یابد، میزان خشنودی شغلی کارکنان پاوا افزایش پیدا می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.