تدوین راهبرد تحقیق و توسعه در دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد اقتصاد و هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

 زمینه و هدف: پیشرفت علمی، حاصل یک فرآیند هماهنگ و منسجم است که از تحقیق نشات می‎گیرد. این تحقیق تلاش می‎کند به منظور تسریع حرکت دانشگاه علوم انتظامی امین به سوی چشم­انداز، با استفاده از یک مدل مناسب برنامه­ریزی استراتژیک، استراتژی­ تحقیق و توسعه مناسب را طراحی و تدوین نماید.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه تحقیق را 80 مدیران تصمیم گیرنده دانشگاه تشکیل داده‎اند که تمام شماری مورد پرسش قرار گرفته‎اند. داده‎های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع‎آوری شده اند و برای تدوین استراتژی­ های حوزه تحقیق و توسعه دانشگاه، از ماتریس SWOT و IE استفاده شده است.
یافتهها و نتایج: برای تعیین موقعیت دانشگاه در زمینه تحقیق و توسعه، مجموع امتیاز نهایی عوامل داخلی و خارجی در ماتریس استراتژی اصلی قرار داده شد و مشخص گردید موقعیت دانشگاه در ابتدای موقعیت تهاجمی قرار دارد. این امر به معنای برتری امتیازی قوت‎ها بر ضعف‎ها و فرصت‎ها بر تهدیدها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.