تبیین جامعه شناختی تأثیر گردشگری بر میزان جرم در استان مازندران

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران؛

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه صنعت گردشگری پیشرفت نموده و تقاضا برای گردشگری رو به افزایش است، اما ورود گردشگران به یک منطقه همیشه دارای اثرات مثبت نیست و این ورود میتواند اثرات منفی هم به جای بگذارد. هدف از تحقیق حاضر سنجش تأثیر گردشگری بر میزان جرم در استان مازندران است.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. واحد تحلیل تحقیق استان مازندران است و تمام آمارهای مورد نیاز از طریق داده­ های ثانویه در بازه زمانی 5 ساله 89-85 جمع­آوری و با نرم­افزار spss تجزیه و تحلیل شده است.
یافته ها و نتایج: تحقیق نشان داد روند ورود گردشگر به استان مازندران در بازه زمانی 85-89 صعودی بوده، به­ طوری که میزان گردشگر ورودی به مازندران از 14 میلیون نفر در سال 85 به بیش از 18 میلیون نفر در سال 89 رسیده است. در این سال ها(85-89)، میزان جرم نیز روند صعودی داشته که این روند از سال 87 تا 89 مشهود­تر است. تحقیق همچنین نشان داد که رابطه مستقیم و معنا­دار بین بی­سازمانی اجتماعی و تعداد گردشگران، با میزان جرم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.