بررسی عوامل مؤثر بر تیراندازی سهوی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

4 کارشناس ارشد حقوق جزا و هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف:‌ مأموران نیروی انتظامی به منظور استقرار نظم و امنیت برابر قوانین، مجاز به استفاده از سلاح در انجام مأموریت‎های محوله می‌باشند لیکن به دلایلی ممکن است تیراندازی آنان بر خلاف مقررات بوده و موجب مسئولیت‌های کیفری و مدنی آنان شود. تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر وقوع تیراندازی سهوی کارکنان  فرماندهی انتظامی تهران بزرگ انجام شده است.
روش:‌ این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 2500 نفر کارکنان اجرایی کلانتری­های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هستند که با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 333 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‎ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با کمک نرم افزار SPSS و آزمون تی تحلیل شدند. 
یافتهها و نتایج:‌ نتایج تحقیق نشان داد ضعف آموزش، نامناسب بودن سلاح و تجهیزات، ویژگی‌های مأموریتی خاص پلیس، سوء مدیریت، شرایط محیطی نامساعد، ابهام و عدم آگاهی از قوانین و مقررات و ویژگی‌های فردی بر وقوع تیراندازی سهوی کارکنان تاثیر دارند. شرایط محیطی نامساعد بیشترین تاثیر و ضعف آموزش کمترین تاثیر را در این زمینه دارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • reza beyranvand 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
چکیده [English]

.