پاسخ نامناسب سیاست کیفری در قبال مفاسد اقتصادی، چالشی فراروی پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

2 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: ماموریت ناجا، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و پاسداری از‌ دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمروی‎جمهوری اسلامی ایران است. یکی از مهم‎ترین مسائل برای تهدید امنیت عمومی، وجود فساد به ویژه مفاسد اقتصادی است، بنابراین مقابله و مبارزه با این مفاسد از مهمترین وظایف پلیس است و این مهم زمانی امکان‎پذیر است که پاسخ جامعه در قالب سیاست کیفری به نحو مطلوب و موثر تنظیم و اجرا شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین کاستی‎های سیاست کیفری ایران در پاسخ به جرایم اقتصادی باتکیه بر ماموریت‎های پلیس است.
روش: این تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. اسناد مورد مطالعه این تحقیق عبارت است از فعالیت‎های پژوهشی انجام شده در زمینه موضوع و قوانین مرتبط با جرائم اقتصادی که از سال 1312 تاکنون تصویب و اجرا شده‎اند.
یافتهها و نتایج:‌ به دلیل عدم وجود سیاست کیفری منسجم در قبال مفاسد اقتصادی، این سیاست‎ها کمتر منجر به ناتوان سازی، تنبه و اصلاح  مجرمین می شود، لذا پیشگیری خاص و عام از این مفاسد به نحو مطلوبی صورت نمی‎گیرد و به واسطه آن اقدامات پلیس و سایر نهادهای عدالت کیفری بی اثر می‎گردد و در نهایت، ماموریت پلیس در استقرار امنیت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی به چالش کشیده می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

.