بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی کارکنان وظیفه ناجا

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: کیفیت آموزش‎های حفاظتی کارکنان وظیفه به منظور پیشگیری از آسیب پذیری‎ها و تهدیدات امنیتی و غیر امنیتی، یکی از مهم ترین دغدغه‎های مسئولان امنیتی است. هدف این پژوهش ارزیابی اثربخشی آموزش‌های حفاظتی کارکنان وظیفه ناجا با استفاده از الگوی کرک پاتریک است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی است. برای سنجش واکنش، یادگیری و عملکرد از پرسش‌نامه و کارنامه تحصیلی فارغ التحصیلان دوره آموزش سربازی استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق کارکنان را وظیفۀ مشغول آموزش در مرکز آموزش حضرت ولیعصر(عج) تبریز و کارکنان وظیفه دوره‎های قبل و فرماندهان بلافصل آنان تشکیل می دهد که برای سنجش سطح اول 200 نفر براساس فرمول کوکران انتخاب شدند، برای سنجش سطح دوم از کارنامه و برای سنجش سطح سوم، نمونه 200 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند.
یافتهها و نتایج: فراگیران صلاحیت‎های عمومی و رفتاری استاد را به ترتیب خیلی خوب و متوسط، محتوای آموزش‎های حفاظتی را خیلی خوب و زمان آموزش‎ها را متوسط ارزیابی نمودند. در سطح دوم، میزان یادگیری فراگیران 65/91 درصد است. در ارزشیابی میزان تغییرات عملکردی، هم فرماندهان بلافصل و هم فراگیران، اثربخشی درس حفاظت کارکنان و حفاظت از شخصیت‎ها را به ترتیب خیلی‎خوب، و متوسط ارزیابی نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Ali Mohebbi 1
  • . . 2
چکیده [English]

.