بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی به پلیس و مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت عمومی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی. دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد پیشگیری اجتماعی از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: امروزه اعتماد اجتماعی به عنوان مهم‎ترین مولفه سرمایه اجتماعی و یکی از مهم‎ترین جنبه‎های روابط انسانی و اجتماعی است که موجب افزایش مشارکت و تسهیل روابط اجتماعی می‎شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت عمومی است.
روش: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را شهروندان بالای 15 سال شهر رشت در سال 1392 تشکیل داده‎اند که تعداد 410 نفر با روش نمونه گیری خوشه‎ای دو مرحله‎ای به عنوان نمونه انتخاب شده‎اند. داده‎ها با استفاده از نرم افزارspss و با بکارگیری آزمون‎های تای کندال و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها و نتایج: تحقیق نشان داد که بین اعتماد اجتماعی شهروندان به پلیس و مشارکت آنان در ارتقای امنیت عمومی رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه از نوع همبستگی در جهت مثبت است. همچنین میانگین رتبه‎ای مولفه‎های این پژوهش نشان داد که امانتداری با 531/0، قاطعیت پلیس، مقبولیت پلیس، رعایت حقوق شهروندی و رضایتمندی از پلیس، به ترتیب اولویت، تاثیر بسزایی در مشارکت شهروندان با پلیس در ارتقای امنیت عمومی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . Habibzadeh 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.