رتبه‎بندی عوامل موثر بر تعالی معنوی کارکنان پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت پیشگیری از جرم و هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: ایجاد معنویت در کار دارای مزایای بسیاری برای مدیریت کارکنان و سازمان است. کارکنان در جستجوی معنا در کارشان بوده و به دنبال راهی هستند که زندگی کاریشان را با زندگی معنویشان پیوند بزنند و با بصیرت و هدفی هماهنگ شوند که فراتر از منافع اقتصادی است. مدیران با برخورداری از معنویت می‎توانند بهره وری را در محیط کار یا سازمان خود بهبود بخشند. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‏بندی عوامل موثر بر تعالی معنوی کارکنان و سازمان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
روش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‎ها پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه روا(نظر خبرگان) و پایا(آلفای93/0) است. جامعه مورد مطالعه کلیه فرماندهان، روسا و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هستند که حجم نمونه 100 نفری مورد پرسش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از نرم‌افزار SPSS و آزمون‎های تی تک نمونه­ای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافته ها و نتایج : تحقیق نشان داد که چهار عامل رهبری معنوی، فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های معنوی، عوامل فردی و عوامل سازمانی، بر تعالی معنوی کارکنان و سازمان تاثیر دارند. رتبه­بندی عوامل نیز نشان داد که متغیر رهبری معنوی، بیشترین و متغیرعوامل فردی، کمترین تاثیر را در تعالی معنوی کارکنان و سازمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

.