پیشگیری کیفری از کلاهبرداری اینترنتی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

چکیده

زمینه و هدف:‌ استفاده از فناوری رایانه و اینترنت در جهت تولید و تبادل اطلاعات موجب افزایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی گردیده است؛ اما پیشرفت های مذکور حائز جنبه های خطرناکی نیز هستند که پیدایش جرایم ارتکابی در فضای مجازی بخشی از آن‎ها به شمار می‌رود. در حال حاضر جرایم رایانه ای با اشکال مختلفی صورت می‌پذیرد که از آن میان کلاه‌برداری اینترنتی یکی از مصادیق رایج جرایم مالی رایانه ای محسوب می شود. هدف این پژوهش تعیین راهکارهای مؤثر پیشگیری کیفری از کلاه‌برداری اینترنتی و بررسی میزان تأثیر هر یک از راهکارهای ارائه شده است. 
روش:‌ روش پژوهش تحلیلی-توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از تکنیک پرسش نامه و مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه قضات، افسران پلیس پیشگیری و مهندسین رایانه شهر کرج هستند که از میان آن‎ها 50 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار spss صورت گرفته است. 
یافته‎ها و نتایج:‌ یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که از بین راهکارهای مورد ارزیابی، افزایش نظم حقوقی در جامعه مؤثرترین راهکار پیشگیری کیفری از کلاه‌برداری اینترنتی می باشد و در همین راهکار نیز مؤثرترین اقدام اطلاع‌رسانی به‌وسیله رسانه های گروهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.