بررسی اثرات تغییرات اجتماعی و اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

دانش‎آموخته دکترای علوم اجتماعی، گرایش مطالعات زنان

چکیده

زمینه و هدف: نقش‎آفرینی و توانمندی‎های زنان در موفقیت دولت‎های در حال توسعه در زمینه‎های مختلف مانند کنترل رشد جمعیت، بیکاری و... در دهه های اخیر توجه پژوهشگران مختلفی را متوجه آنان ساخته است. از طرفی این واقعیت نیز وجود دارد که زنان از جمله گروه‎های آسیب‎پذیر جامعه ایران هستند که تحولات اجتماعی و اقتصادی، آنان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق به بررسی اثرات تحولات اجتماعی و اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار می‎پردازد.
روش: نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری این تحقیق 500 کارشناس ارشد ادارات کل کار و رفاه اجتماعی و حجم نمونه متناظر با آن 216 نفر بوده است. داده ها به کمک پرسشنامه محقق‎ساخته که دارای روایی و پایایی(86/0و90/0) مناسب بود جمع آوری شده‎اند و داده‎ها به کمک آزمون‎ تی تحلیل شدند.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و اقتصادی بر کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار تاثیر معکوس دارد، بدین معنا که هرگونه تغییر و تحول در عوامل مرتبط با تحولات اجتماعی و اقتصادی، بر کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار تاثیر منفی می‌گذارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

.