بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

کارشناس ارشد روان‌شناسی و هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: انحراف، کژ رفتاری، جرم و جنایت سابقه‎ای به قدمت تاریخ بشر دارد و جوامع همواره در اندیشه مقابله با جرایم و انحرافات بوده‎اند. عوامل وقوع جرم را می‎توان به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم نمود. عوامل داخلی، شامل عوامل فردی مانند سن و عوامل روانی مانند ترس است. عوامل جرم‌زای بیرونی نیز، عوامل محیطی، مانند اوضاع جغرافیایی و عوامل اجتماعی، مانند فقر را دربرمی‎گیرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل بیرونی مؤثر بر وقوع جرایم در استان اردبیل است.

روش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل دو گروه مسئولان امنیتی استان اردبیل و بزهکاران این استان می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‎ای تعداد 38 نفر از گروه اول و تعداد 18 نفر از گروه دوم به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‎ها به کمک پرسشنامه باز جمع‎آوری و با استفاده از آزمون تی تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج:‌ نتایج نشان داد که بین نظرات دو گروه کارشناسان و مجرمین درباره عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل(شامل عوامل اقتصادی، آموزشی و جغرافیایی)، تفاوتی معناداری وجود ندارد اما بین نقطه نظرات این دو گروه نسبت به تاثیر عوامل فرهنگی بر وقوع جرم تفاوت قابل ملاحظه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • rashin abdollahi
.
چکیده [English]

.