بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت اعتماد در سازمان به دلیل ایجاد مشارکت اثربخش بین کارکنان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. از سوی دیگر، تعهد سازمانی، هم انجام کار با کیفیت و هم ایجاد مزیت رقابتی را برای سازمان‎ها در پی دارد. در تحقیق حاضر، رابطه اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان در کلانتری­های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بررسی شده است.
روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تشکیل داده‎اند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 186 نفر برآورد شد. نمونه تحقیق به روش نمونه‎گیری طبقه‎ای تصادفی از درجات مختلف، انتخاب شدند. داده‎ها به کمک پرسشنامه‎های روا و پایا(آلفای کرونباخ 845/0و 781/0) جمع‎آوری و به کمک نرم‎افزار SPSS و با استفاده از آزمون‎های کولموگروف-اسمیرونوف، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن، تجزیه و تحلیل شده‎اند.
یافتهها و نتایج: یافته‎های تحقیق نشان داد که بین شاخص‎های متغیر اعتماد(توجه، انصاف، ثبات، شایستگی، تفویض اختیار و مشارکت به جز گشودگی) و هریک از ابعاد تعهد(عاطفی، مستمر و هنجاری) در بین کارکنان مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تعهد عاطفی در سطح نامطلوب، تعهد مستمر در حد متوسط و تعهد هنجاری در سطح مطلوب قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .