نقش و جایگاه پلیس اطفال در مواجهه با کودک‎آزاری از منظر کارشناسان پلیس و سازمان بهزیستی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

استادیار گروه اخلاق دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران

چکیده

زمینه و هدف: کودکان گرانبهاترین ذخایر یک کشور و ارزشمندترین منبع ثروت ملی یعنی نیروی انسانی آن هستند، از این رو سرمایه‎گذاری هر چه بیشتر و خردمندانه‎تر در جهت بهبود کیفیت زندگی کودکان مترادف با افزایش سرعت در نیل به توسعه پایدار است. تشکیل پلیس اطفال یکی از راهکارهایی است که در بسیاری از کشورهای دنیا برای مقابله با کودک آزاری به عنوان یک تهدید جدی سلامت کودکان، اجرایی شده است. این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه نظرات کارشناسان نیروی انتظامی و متولیان فعلی کودک آزاری در کشور درباره پلیس اطفال انجام شده است.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارشناسان ارشد و مدیران نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی کشور به تعداد 110 بوده‌اند و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 96 نفر برآورد شد. داده‎ها با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه تحلیل شده است.
یافتهها و نتایج: نتایج نشان داد که بین نظرات متولیان فعلی کودک آزاری در کشور یعنی سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی در زمینه شرح وظایف پلیس کودکان و نوجوانان تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Fariba Labbaf
.
چکیده [English]

.