بررسی و تبیین شاخص‌های اعتماد به پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

جلب اعتماد برای سازمان‌هایی که در ارتباط مستقیم با مردم هسـتند و بـه همکـاری و مشارکت آنها نیاز دارند، بسیار ضروری است. نیروی انتظامی به واسطه حضور در همه عرصه‌های اجتماعی و ارتباط مستقیم بـا همـه اقشـار، در حوزه‌های دوگانـه امنیـت انتظامی و خدمات انتظامی به اعتماد و در نتیجه مشـارکت مـردم نیـاز فـراوان دارد. در همین راستا، برای انجام ارزیابی عملکرد پلیس (مبتنی بر معیارهای علمی)، شناسـایی و اولویت بندی شاخص‌های اعتماد به پلیس ضرورت می‌یابد. از همین رو در ایـن مقالـه بـا مطالعه اسنادی- کتابخانه ای به روش اکتشافی و با بهـره گیـری از آراء و دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب نظران بنام داخلی و خارجی، شاخص‌های اعتماد به پلیس بررسی و شناسایی شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایایی و پایـایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ و مراجعه به دیدگاه‌های خبرگان انتظامی تایید شـده بود، این شاخص‌ها تایید نهایی و اولویت بنـدی شـد. نتـایج نشـان می‌دهد بـه ترتیـب عناصری چون، مشارکت در امور انتظامی؛ احساس امنیت؛ رضـایت از پلـیس؛ تعامـل بـا پلیس؛ قانون پذیری (عمل به مقررات انتظامی)؛ اقتدار پلیس و امید به آینـده بـه عنـوان شاخص‌های اعتماد به پلیس مطرح می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.