بررسی میزان بهره گیری کارکنان کلانتری‌های شهر کرج از رویکردهای علمی پیشگیری از جرم در سال 1389 (بررسی رویکرد حل مسئله در پیشگیری وضعی)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس ارشد ریاضی، گرایش نظریه احتمال و مدرس دانشگاه علوم انتظامی

3 دانشجوی دکتری پیشگیری انتظامی

چکیده

پیشگیری از جرم، مبارزهای هدفمند از طریق تشخیص مسئله و حذف عوامل آن است. یکی از راهبردهای تخصصی پیشـگیری وضعی برای علت شناسی و حل مستمر مسایل اجتماعی «حل مسئله» است. حل مسئله فرایندی راهکارمحور، علمی، کـاربردی و نظام مند است که به تشخیص مسئله و اجرای راهکارهای پیشگیری از آن می پردازد. مقاله حاضر فرایند حل مسئله و مهارت- ها و کاربردهای آن در پیشگیری وضعی و میزان تسلط کارکنان بخش پیشگیری کلانتری های کرج را در سـال 1389 تبیـین و تشریح می کند. هدف اصلی مقاله حاضر عبارتند از تبیین و تشریح رویکرد «حل مسئله»، تعیین میزان آشنایی و استفاده علمی کارکنان بخش پیشگیری کلانتری های کرج با رویکرد «حل مسئله». این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع توصـیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان بخش پیشگیری کلانتری های 32 گانه شهر کرج، مجموعا به تعـداد 600 نفر تشکیل می دهد که تعداد 150 نفر از آنان که به نوع مجری طرح های پیشگیرانه بوده اند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابـزار اصلی جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه باز می باشد. در این پرسشنامه برحسب مقیاس لیکرت سازماندهی شده و تجزیه و تحلیـل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. ضریب پایایی پرسشنامه تنظیم شده برحسب فرمول کرونباخ 7673/0 می باشد که نشانگر آن است که ابزار اندازه گیری از قابلیت اعتماد لازم برخوردار است. با توجه به فرضیات تحقیق و بـا عنایـت به نمونه موجود و آزمون های انجام شده، میزان آشنایی نظری و علمی کارکنـان بخـش پیشـگیری کلانتـری های کـرج بـا رویکرد «حل مسئله» اندک است. از سویی میزان استفاده عملی کارکنان بخش پیشگیری کلانتری های کـرج از رویکـرد «حـل مسئله» در حد قابل قبول قرار دارد. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارند که امروزه رویکرد علمی «حـل مسـئله» را مـی تـوان یکی از راهبردهای کلان و موفق پیشگیری وضعی برای برطرف سازی دایمی بسـیاری از دغدغـه های اجتمـاعی دانسـت. ایـن رویکرد به این دلیل برای پیشگیری وضعی و فعالیت های راهبردی پلیس اهمیت دارد که دارای گسترهای عظیم در برخـورد بـا وخیم ترین مسایل بوده و بر انتخاب راهکارهای دراز مدت تاکید می ورزد. از سویی عـدم آشـنایی و آگـاهی کارکنـان پیشـگیری کلانتری های کرج سبب ناکامی یا استفاده ناصحیح آنان از این رویکرد در پیشگیری از جرایم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.