امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران و تغییرات راهبرد امنیتی آمریکا

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

هدف این نوشتار پاسخ به این سؤال است که سیاست خاورمیانه ای آمریکا پـس از یـازده سـپتامبر چـه تهدیدی را متوجه امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران می‌کند؟ به دنبال حادثه یازده سپتامبر، ایـالات متحده با راهبرد سیاست پیشگیرانه با تهاجم نظامی به افغانستان و عراق این دو کشـور را اشـغال نمـود. سردمداران آمریکا با اعلام طرح خاور میانه بزرگ، در صدد حضور بلنـد مـدت در منطقـه بـر آمـده و بـا استفاده از اهرم‌های قدرت هم زمـان تغییـرات سیاسـی، اقتصـادی و اجتمـاعی در جوامـع خاورمیانـه را مطابق با ارزش‌های خود در اولویت قرار داده اند. یکی از اهـداف راهبـرد جدیـد امنیتـی آمریکـا متوجـه جمهوری اسلامی ایران است. در این میان حضور نظامی گسترده آمریکا در اطراف مرزهای ایران، امنیت ج.ا.ا را بیش از سایر کشورهای منطقه تحت تأثیر قرار داده و تهدیدات و چالش‌های نوینی با هدف تغییر و یا تضعیف نظام در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی فـراروی ایـران قـرار داده است. با تحولات بعدی بینالمللی و همچنین تغییرات جدید در محیط امنیتی آمریکا و روی کـار امـدن دموکرات‌ها در ایالات متحده، تهدیدات به ویژه در حوزه‌های نرم و نیمه سخت علیه امنیت عمومی ایران افزایش یافته است. در این مقاله، راهبردهای جدید امنیتی آمریکا و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از پژوهش تحلیلی- تاریخی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.