حقوق شهروندی در فرآیند عدالت کیفری ایران

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به اینکه در سیاست جنایی ایـران دو نهـاد پلـیس و دسـتگاه قضـایی بیشـتر از سـایر سازمان‌ها با حقوق شهروندان درگیر هستند از همین رو، در این مقاله سعی شده وظایف این دو نهاد در رابطه با رعایت حقوق شهروندی افراد جامعه بررسی شود. سؤال اصلی ایـن پـژوهش آن است که چه نسبتی میان حقوق شهروندی و وظایف و اختیـارات پلـیس و قضـات وجـود دارد؟ فرضیه پژوهش این است که میان حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس و قضـات رابطـه مستقیم وجود دارد. روش تحقیق در این مقاله موردی- زمین‌های با رویکرد همبستگی است. در این تحقیق برای جمعآوری اطلاعات از روش‌های اسنادی (فیش برداری به صـورت توصـیفی) و پیمایشی (استفاده از نظریات جرم شناسان و جامعه شناسان) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن اسـت کـه تحقـق رعایـت حقـوق شـهروندی مستلزم برخورداری از حق احترام، برابری، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت بـرای تمام افراد جامعه است. نتایج نشان داد در قانون اساسی کشورمان ظرفیت‌های گستردهای بـرای حمایت از بزه دیدگان وجود دارد و در قوانین عادی نیز به ویـژه قـانون آئـین دادرسـی کیفـری نسبت به قوانین قبلی موقعیت و حمایت بهتری را برای بزه دیدگان ایجاد نموده است. نهادهای اجرای سیستم عدالت کیفری خدمات شایان توجهی را در جهت حمایـت از بـزه دیـدگان ارائـه نموده اند. از جمله، در ناجا مرکز فوریت‌های پلیسی (110 ) و ایجاد پلیس‌های تخصصـی ماننـد پلیس زن و پلیس پیشگیری در مورد پیشگیری از بزه دیدگی افراد جامعه قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.