عوامل مؤثربر سرقت‌های مسلحانه کشف نشده در استان کرمان (1389 -1388)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی.

چکیده

سرقت از قدیمی ترین جرائمی است که از بدو پیدایش و شکل گیری جامعه، مذموم و زشت به شمار می آمده است. سرقت دارای انواع گوناگونی است که یکی از مهمترین آنها، سرقت مسلحانه است. با توجه به رعب و وحشتی کـه سـرقت های مسـلحانه در مردم ایجاد می کنند و از آنجایی که برخی از سرقت های مسلحانه کشف نمی گردند و عدم کشف آن تـأثیرات سـوئی در جامعـه ایجاد می کند از همین رو، مؤلفان بر آن شدند تا در این زمینه پژوهش حاضر را به انجام رسانند. هدف اصلی این تحقیق شناخت علل موثر بر عدم کشف سرقت های مسلحانه در استان کرمان در سال های 89-1388 و ارائه پیشنهادهای مقتضی جهت نیل به بهبودی روش ها می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. در ارزیابی شاخص ها از ابزار مصاحبه با نخبگان، بررسی اسناد، مشاهده و پرسشنامه در گروه شغلی و مسئولیتی مقامات دولتی شاغل در محدوده جغرافیایی تحقیق استفاده شده اسـت. روش نمونه گیری و جامعه آماری در این پژوهش 148نفر از کارکنان پلیس آگاهی و تعداد 10 نفر مقـام قضـایی را شـامل مـیشـود. اطلاعات لازم در این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه این تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده شد و ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آزمون کرونباخ معادل 82.91=α به دست آمد کـه از پایـایی واعتبارخوبی برخوردار است. نتایج نشان می دهد که بین هدایت عملیاتی مناسب، اقدامات اطلاعاتی، استفاده از فناوری های نـوین و مـدیریت زمـان در کشف سرقت های مسلحانه رابطه معناداری وجود دارد و همچنین تحقیقات حاکی از تأیید هر چهار فرضیه بوده و نتـایج عمـده تحقیق نشان از آن دارد که فرضیه هدایت عملیاتی مناسب، مدیریت زمان، اقدامات اطلاعاتی و استفاده از فناوری های نوین در کشف پرونده های سرقت مسلحانه به ترتیب دارای اولویت و تأثیرگذاری بیشتری بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
  • . .
  • . .
.
چکیده [English]

.