بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی (مورد مطالعه شهر اهواز)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی- مطالعات و تحقیقات اجتماعی ناجا (خوزستان)

چکیده

پدیده نزاع‌های دسته جمعی از آن دسته آسیب‌های اجتماعی است که نظم حاکم بر جامعه را مختل می‌کند و همواره مواجهه با آن مورد توجه متولیان نظم و امنیت اجتماعی بوده است. پژوهش حاضر در سال 1388 به بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی در بین شهروندان شهر اهواز پرداخته است. هدف عمده تحقیق این است که تأثیر متغیرهایی از جمله احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی، تعلق به جامعه قبیل‌های، خاستگاه خانوادگی و.... را بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، ضمن استفاده از تئوری‌ها و نظریه‌های مرتبط با موضوع در حوزه‌های انحرافات اجتماعی، تعداد 8 فرضیه با رویکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تدوین گردید. اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه از نمونه ای به حجم 384 نفر که از طریق فرمول نمونه گیری کرجسی و مورگان تعیین شده به دست آمده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد 15 سال به بالای شهرستان اهواز می‌باشد که با روش نمونه گیری خوش‌های چند مرحله ای انتخاب شده و اطلاعات گردآوری شده به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در تحلیل آماری نیز علاوه بر شیوه‌های آمار توصیفی از قبیل میانگین، درصد، واریانس و . ... از شاخص‌های آمار استنباطی مانند آزمون T ،تحلیل واریانس، رگرسیون و... استفاده گردیده است. نتایج نشان داد: از مجموع 8 فرضیه تنها متغیر سن، رابطه معنا داری با گرایش به نزاع جمعی نداشت و سایر فرضیه‌ها دارای رابطه معنا داری بودند. از مجموع متغیرهای مستقل، متغیر تعلق به جامعه قبیل‌های بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته است. همچنین براساس تحلیل چند متغیره (44/0= 2 R ) که نشان می دهد متغیرهای مستقل روی هم 44 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.