نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم

2 استاد دانشگاه تربیت معلم

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که از سه ضلع مثلث ترافیکی: انسان، خودرو و راه، سهم انسان در رخداد حوادث تلـخ ترافیکـی به تنهایی حدود 60 درصد و با مشارکت دو عامل دیگر تا 95 درصد است. این همه تأثیر می‌تواند ناشی از ضعف فرهنگی باشـد. نظر به اینکه آموزش فرهنگ نظم و ایمنی صحیح ترافیکی، بهترین راه کاهش این صدمات و زیان‌های جـانی، جسـمی و مـالی است؛ تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش برای ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور مورد توجه قرار گرفـت. باتوجه به ترکیبی بودن رویکرد تحقیق (کمی و کیفی)، وضع موجود آموزه‌های ترافیکی در کتاب‌های درسـی دانـش آمـوزان تـا مقطع پیش دانشگاهی و چگونگی آموزش فرهنگ ترافیک در 14 کشور جهان، با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسـی گردیـد. پرسشنامة تحقیق بین 90 نفر از کارشناسان، که با استفاده از روش نمونـه گیـری گلولـه برفـی انتخـاب شـده بودنـد، توزیـع و گردآوری گردید. پاسخ‌های دریافتی به سؤال‌های پرسشنامه با استفاده از محاسبه میانگین، آزمون t ،سطح معناداری و بیشـینه و کمینه توصیف و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که هر یک از عوامل نرم افزاری، سختافزاری، سـاختاری، آموزش نظری و آموزش عملی بر تعامل نیروی انتظامی با آموزش و پرورش جهت ارتقای فرهنگ نظم و ایمنـی ترافیکـی تـأثیر دارند. همچنین حصول هر یک از سه بعد دانشی، عاطفی و رفتاری فرهنگ ترافیک توسط عوامل پنجگانه پیش گفته تأیید شد. در پایان با استفاده از نتایج تحقیق چند پیشنهاد ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 1
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

..

کلیدواژه‌ها [English]

  • .