شناخت موقعیت بهینه فضا- مکانی مراکز انتظامی شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مطالعه موردی: منطقه تهران پارس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد سنجش ازدوردانشگاه امام حسین (ع)

3 دانشیار برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی

4 کارشناس ارشد جغرافیادانشگاه تربیت مدرس

5 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از ابعاد وجودی شهرها و جوامع انسانی، وجود نظم و امنیت، به خصوص در شرایط وقوع بحران‌های اجتماعی و طبیعی است، که توجه به این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مراکز انتظامی که وظیفه نظم و امنیـت را در این مواقع بر عهده دارند، باید در مناطقی استقرار بیابند، که بتوانند در اسرع وقت خود را به محل‌های وقـوع بحران برسانند. مراکز انتظامی از نخستین سازمان‌هایی هستند که به محض وقوع بحـران بـه مقابلـه و کنتـرل آن می‌پردازند، بنابراین برای اثر بخشی موثر بایستی در مکانی‌هایی استقرار یابنـد کـه در آنهـا احتمـال وقـوع بحـران بیشتر باشد، تا به موقع و به نحو مؤثری وارد عمل شوند. این پژوهش به روش توصـیفی و تحلیلـی صـورت گرفتـه است. در تجزیه و تحلیل تحقیق، با استفاده از روش ارزیابی چند عامله (MCE) و همچنین قابلیـت هـای سیسـتم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،عوامل موثر بر استقرار بهینه مراکز انتظامی بررسی شده است، سـپس موقعیـت فضـا - مکانی جدیدی را به عنوان مرکز استقرار بهینه نیروی انتظامی در منطقه تهران پارس تهـران ارائـه نمـوده اسـت. هدف از انجام این پژوهش، شناخت موقعیت های بهینه فضایی - مکانی مراکزانتظامی درکلان شهرتهران بوده است. نتایج بررسـی های صورت گرفته نشان می‌دهد که موقعیت فضایی – مکانی فعلی مرکز انتظامی منطقه تهرانپارس منـاسـب نیسـت، و درمواقـع بحران، آسیب پذیرو نیازبه جا به جایی و تغییر فضا – مکانی در منطقه مورد مطالعه ضرورت خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
  • . . 5
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
چکیده [English]

.