بازرسی منازل، اماکن و اشیاء اشخاص در حقوق کیفری ایران با رویکرد به اسناد بین المللی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظام

2 مدرس دانشگاه علوم انتظامی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

4 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

با توجه به اینکه بازرسی و تفتیش به عنوان یک موضوع حقوقی، ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندان یـک جامعـه دارد، لذا میزان آگاهی مسئولان بازرسی و تفتیش نسبت به قوانین و مقررات پراکنـده و همچنـین میـزان آگـاهی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی، در این باره می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. در ایـن راسـتا، بایـد وظایف واختیارات مقامات صلاحیت دار شفاف سازی گردد و قوانین و مقررات به نحوی آورده شـود کـه بـه دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی‌های حقوقی باشد. شـیوه تحقیـق در ایـن مقالـه، نظـری و توصـیفی اسـت و بـا مطالعـه کتابخانه ای انجام گرفته و اسناد مرتبط از جمله موافقت نامه ها و اعلامیه‌های حقـوق بشـر مـورد بررسـی قرارگرفتـه است. پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شـغل اشـخاص مصـون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفـری داخلـی، منابع فقهی دینی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده اسـت. قـوانین کیفـری داخلی هریک به نوبه خود ضمانت اجراهای مطمئنی بر این مصونیت تعیین کرده اند تا حرمت منازل شـهروندان و آسایش خانواده‌ها متزلزل نشود. بنابراین شایسته است قانونگذار در لایحه جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری، طـرح حمایت ازحریم خصوصی جسمانی را پیشبینی نماید تا خلاء قانونی، سبب نقض حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری نشود و بلا تکلیفی آنان را نیز در نوع برخورد با متهمان به همراه نداشـته باشـد. در حال حاضر نیز، قبل از تصویب قانون مذکور، پیشنهاد می‌گردد: نیروی انتظامی با هماهنگی مقامات قضـایی سـعی نماید، تا وحدت روی‌های متقن در زمینه توقّف و بازرسی خودروها ایجاد نماید، تـا سـبب تضـییع حقـوق اشـخاص نگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
1 .
2 .
3 .
4 .
چکیده [English]

.