بررسی تطبیقی سرقت های ایستگاهی و غیرایستگاهی شهرهای استان زنجان در سال های 1386 و1387

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعهشناسی سیاسی.

2 استادیار جامعه شناسی مرکز پژوهش علوم جغرافیایی و اجتماعی تربیت معلم سبزوار

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناس مدیریت بازرگانی

چکیده

سرقت یا همان دزدی یکی از رایجترین جرایم در همه جوامع بوده و هست. در ایران سرقت یکی از جرایمی است که بسـیار اتفاق می افتد و اهمیت نسبی آن در میان مجموعه جرایم رو به فزونی است. معمولا برای ترسیم تصویری از وضـعیت سـرقت در یک جامعه به آمار دادگاه ها و پلیس مراجعه می کنند (اجلالی، 1381 :63) هدف این تحقیق بررسی تطبیقی میزان وقوع سرقت های ایستگاهی و غیرایستگاهی در شهرهای استان زنجـان مـی باشـد. جامعه آماری این پژوهش، همة سارقانی است که در طول سال های 1386 و 1387 در شهرهای استان زنجان، اقدام به سـرقت نموده اند که تعداد آنها 493 نفر بوده است. از میان این تعداد، 88 نفر به سرقت ایستگاهی اقـدام نمـوده انـد کـه ویژگـی ها و مشخصات آنها به صورت دقیقتر مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی بوده و با استفاده از روش های کیفی و کمی و به صورت اسـنادی و میـدانی انجام گردیده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه معکوس و در برخی موارد نیز به وسیله انجام مصـاحبه و مشـاهده جمع آوری گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزار SPSS و از آماره های ضرایب همبستگی مربوط بـه سـطوح سنجش اسمی، ترتیبی و فاصله ای، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک، آزمون همبسـتگی های مربـوط بـه سـطوح سـنجش مختلف استفاده شده است. از جمله نتایج حاصل از این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره نمود: بین متغیرهای"نحوه سرقت و انگیزه سارقان" رابطه معنادار وجود داشته است همچنین بین متغیرهـای "نحـوه سـرقت و سابقه کیفری"، "نحوه سرقت و داشتن اعتیاد به مواد مخدر"، "نحوه سرقت و نوع سرقت"، "نحوه سرقت و محل سـکونت" و "نحوه سرقت و محل تولدسارقان" رابطه معناداری حاصل گردید در حالی که رابطه معناداری بین متغیرهای "نحوه سرقت و تاهل"، "نحوه سرقت و جنسیت" و "نحوه سرقت و سواد" وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
1 .
2 .
3 .
4 .
چکیده [English]

..