بررسی عوامل موثر بر تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان «از مواد سبک به سوی مواد سنگین»

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی.

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق آن است تا عوامل مؤثر تغییر الگوی مصرف از تریاک و مشتقات آن را به داروهای شیمیایی و صنعتی در جوانان (طبق بند 3 ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه در راستای ارتقای سلامت و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها) شناسایی کند. بدیهی است که قبـل از انجام هر اقدامی در جهت جلوگیری از مصرف این مواد در بین جوانان، ضرورت دارد که ابعاد این پدیده از نظر توجه به علـل پـیش رسـی سن مصرف مواد مخدر در جوانان و رشد مصرف کراک، شیشه و قرص‌های اکستازی به جای تریاک و تصور غیر اعتیاد آور بودن این مواد در میان جوانان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این تحقیق بر آن بود تا با توصیف تغییراتی که در مصرف مواد مخدر در بین جوانان بـه وجـود آمده، علل این تغییر را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور از روش پیمایشی و انتخاب دو جامعه آماری کارشناسان و معتـادان بـه ایـن مـواد دعوت شد تا تغییرات سنی شروع مصرف، تغییرات از نظر اولین مواد مصرفی، تغییرات ازنظر روند تغییر الگوی مصرف از مواد سبک به مـواد سنگین و تغییرات از نظر تنوع مصرف این مواد در جوانان را از دیدگاه خود توصیف کنند. نتایج تحقیق نشان داد که: 1 -میانگین سنی مصرف مواد صنعتی در بین جوانان کاهش یافته است. 2 -امروزه جوانان در آغاز مصرف از کراک و شیشه استفاده می‌کنند. 3 -زمان تغییر الگوی مصرف از 15 سالگی آغاز و در 18 سالگی به اوج می‌رسد. 4 -افزایش تعداد و زمان تحریک جنسی، مهم‌ترین عامل در انتخاب اولین ماده مخدر در بین جوانان محسوب می‌گردد. 5 -ارزانی، تقلید از سایرین، تنوع طلبی و مصرف این مواد در مهمانی‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل تغییر الگوی مصـرف در بـین جوانـان محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.