پایش سرمایه اجتماعی پلیس جمهوری اسلامی ایران و مولفه‌های پنج گانه آن؛ مطالعه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا نقش مهمی در پیشبرد اهداف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارد، تلاش برای ارتقای این سرمایه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان نیروی انتظامی ج.ا.ا را شکل داده است. این پژوهش درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال بوده که میزان سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا در شهر تهران چقدر است؟
روش: این پژوهش با روش پیمایشی به سنجش میزان سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا پرداخت. جامعه آماری کلیه شهروندان 18 سال به بالای ساکن شهر تهران بودند. حجم نمونه، با بهره‌گیری از روش کوکران 600 نفر انتخاب تعیین شد و از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای و از خوشه‌بندی ده‌گانه محلات شهر تهران استفاده شد و از هر خوشه یک محله و از هر محله بلوک‌هایی انتخاب و با روش نمونه‌گیری تصادفی به صورت حضوری پرسشنامه‌ها تکمیل شد. به منظور سنجش اعتبار سازه‌ای مؤلفه‌های سازنده سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا، از مدل معادلات ساختاری لیزرل  استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا در شهر تهران از متوسط بالاتر است. همچنین نتایج بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا مانند میزان مشروعیت، مقبولیت و پذیرش مردمی پلیس، میزان اعتماد مردم به پلیس، میزان اقتدار پلیس و آمادگی مشارکت با پلیس و وجهه و منزلت پلیس نیز از نظر پاسخ‌گویان مورد مطالعه در حد متوسط اندکی رو به بالا ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

پایش سرمایه اجتماعی پلیس جمهوری اسلامی ایران و مولفه‌های پنج گانه آن؛ مطالعه شهر تهران

نویسنده [English]

 • Reza Doostdar
Assistant Professor, Institute of Law Enforcement and Social Studies, Tehran, Iran. Email: rezadoustdar@gmail.com
چکیده [English]

Background and objectives: The social capital of the police force of the Islamic Republic of Iran has an important role in advancing the goals of the police force of the Islamic Republic of Iran. Efforts to promote this capital have formed one of the most important concerns of the officials of the police force of the Islamic Republic of Iran. In this study, the social capital of the I.R.I. police force is: "A set of capacities and capabilities and social resources of the police, including public trust in the police, public participation in the police, authority, acceptance and legitimacy of the police (in other words, public acceptance of the police) and the social prestige of the police in such a way that the use of these resources provides the ground for the production and reproduction of order and security in the community and the protection of the values ​​of that community." This study seeks to answer the following question: how much is the social capital of the I.R.I. police in the city of Tehran?
Methodology: In order to obtain the answer to the research question, the amount of social capital of the police of the Islamic Republic of Iran was measured by a survey method. The statistical population of the study included all citizens aged 18 and over living in Tehran. To determine the sample size, 600 people were selected using Cochran's method and multi-stage clustering method and decuple clusters. One neighborhood was selected from each cluster, and some blocks were selected from each neighborhood in Tehran using random sampling method4. Open questionnaires were completed in person. Based on this, 60 individuals from each neighborhood were randomly selected regardless of the population size of each neighborhood. In this study, in order to assess the validity of the constituent components of the social capital of the police force of the Islamic Republic of Iran, the LISREL structural equation model was used and also the collected data were analyzed using SPSS software.
Findings: The results of the study indicate that the social capital of the police in the city of Tehran is higher than average. Also, the results of the study of the components of social capital of the police force of the Islamic Republic of Iran, such as the level of legitimacy, acceptance of the police by the people, the level of public trust in the police, the level of police authority and readiness to cooperate with the police, the social prestige and dignity of the police were evaluated as slightly upwards average.
Results: The social capital of the police force of the Islamic Republic of Iran is the link between the society and the rule of the system. Just as the promotion of legitimacy by the government increases police trust, so does social partnership with the police increase police authority. In other words, the social capital of the police force is a product of the tripartite interaction of political institutions (legitimacy and legal acceptance of the police), social institutions (social participation) and cultural institutions (trust in the police).

کلیدواژه‌ها [English]

 • سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا
 • اقتدار
 • اعتماد
 • مشروعیت
 • منزلت
 • ابراهیم پور، حبیب‌الله؛ روشندل اربطانى، طاهر؛ امیرى عبدالرضا. (1391). بررسى عوامل نگرشى مؤثر در تبیین اعتماد عمومى به پلیس (مطالعه موردى: پلیس تهران). فصلنامه پژوهش‌هاى مدیریت انتظامى، 7(3).327-301. قابل بازیابی از

https://www.sid.ir/FileServer/JF/42613910301.pdf

 • افتخاری، اصغر. (1384). کالبد شکافی اقتدار ملی، نشریه پیام صادق، شماره 57-56
 • باصری، احمد. (1390). شناسایی میزان اقتدار و رأفت پلیس از دیدگاه کارکنان و نخبگان، طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ناجا
 • بخشی، قدیر؛ غفاری، غلامرضا. (1391). تبیین جامعه‌شناختی سرمایه اجتماعی پلیس، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 3(32). 13-40. قابل بازیابی از

http://sss.jrl.police.ir/article_11852_c150c636453c30820eec966 455e80e2f.pdf

 • بیات، بهرام (1389). تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی پلیس و امنیت عمومی، فصلنامه دانش انتظامی، 12(47). 51-86. قابل بازیابی از

https://www.sid.ir/FileServer/JF/49713894702.pdf

 • تاجبخش، کیان. (1384). سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی، توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: انتشارات شیرازه
 • تامین، ملوین. (1373). جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی، نظرى و کاربردى، ترجمه‌ی عبدالحسین نیک گهر. تهران: نشر توتیا.
 • تانسی، استیون. (1383). مقدمات علم سیاست، ترجمه هرمز همایون پور، تهران: نشر نی
 • دوستدار، رضا؛ غفاری، غلامرضا؛ آب‌نیکی، حسن؛ عبدی، توحید. (1395). تبیین نظری سرمایه اجتماعی پلیس، پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال نهم، شماره اول، (پیاپی 33)،108-75. قابل بازیابی از

http://osra.jrl.police.ir/article_9861_8abe4453078350966769cc7c4b45b9aa.pdf

 • زتومکا، پیوتر. (1384). اعتماد: یک نظریه جامعه‌شناختی. ترجمه فاطمه گلابی، تبریز: انتشارات ستوده.
 • شاکرین، حمید رضا. (1382). حکومت دینی، قم، نشر معارف
 • شجری، مهدی. (1392). بررسی رابطه عزت‌نفس کارکنان پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان بجنورد با مقبولیت آنان در بین شهروندان، دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
 • شرافتی پور، جعفر. (1386). عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت مردم در حوزه امنیت عمومی با تکیه بر نقش پلیس، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 3(12-11). 45-56.
 • عالم، عبدالرحمن . (1373). بنیادهای علم سیاست، تهران نشر ن
 • عبدی، عباس(1390). طرح فنی نمونه‌گیری نظرسنجی‌های شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران. تهران: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
 • غفاری، غلامرضا. (1390). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی، تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
 • فوکویاما، فرانسیس. (1384). سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در کتاب سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه
 • فیلد، جان. (1392). سرمایه اجتماعی، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: کویر، چاپ سوم
 • کلاکى، حسن؛ دوستدار، رضا. (1388). بررسی منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى. 4 (2). 229-251. قابل بازیابی از

https://www.sid.ir/FileServer/JF/ 42613880206.pdf

 • لاریجانی، علی و غلامی ابرستان؛ غلامرضا. (1390). رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسلام، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، 4(16).65- 92. قابل بازیابی از

https://www.sid.ir/FileServer/JF /6014213901603.pdf

 • محمدی نسب، غلامرضا. (1392). تأثیر پلیس الکترونیک در سرمایه‌های اجتماعی پلیس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشکده فرماندهی و مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
 • ناطق پور، محمد جواد و فیروزآبادی، سید احمد. (1384). سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن در شهر تهران، مجله جامعه‌شناسی ایران، 6(4). 91-59. قابل بازیابی از  https://www.sid.ir/FileServer/JF/ 64613840403.pdf
 • نژاد اکبری، زهره؛ مجرد کاهانی، مسعود؛ دامن‌کشان، نگار. (1392). واکاوی رابطه سرمایه‌های اجتماعی پلیس و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی، ناحیه دو شهر کرمان)، فصلنامه دانش انتظامی کرمان، 4(6). 32-51. قابل بازیابی از

http://kerman.jrl.police.ir/article_16531_0f9ab54bcdcda6faff533acb161da54f.pdf

 • Almond, G. and verba, s. (1965). The Civic culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nation, Boston: Little Brown
 • Almond, G. and verba, S (eds).(1980). The Civic Culture: Revisited, Boston: Little Brown
 • Eisenstadt, s. n. and roniger.(1984). patrons, clients and friends, Cambridge, England: Cambridge university press
 • Erdem Mehmet. (2001). The Impact Of Community Policing On The Structure And Administraton Of Police Agencies, Degree Of Master Of Science, University Of North Texas
 • Fondevila, Gustavo. (2008). Police efficiency and management: citzen confidence and satsfacaton, Mexican law review,vol. I,No. 1,pp. 109-118. Retrieved At: https://www.researchgate.net/publication/28253465_Police_Efficiency_and_Management_Citizen_Confidence_and_Satisfaction
 • Hawdon, James. (2008). Legitimacy, Trust, Social Capital, and Policing Styles: A Theoretical Statement, Police Quarterly 11, 182 originally published online Feb 29, 2008. Retrieved At:

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1017.9793&rep=rep1& tpe=pdf

 • Jang, hyunseok, joo,hee-jong and zhao,jihong. (2010). determinants of public confidence in police: An international perspective, journal of criminal justice, Vol.38,(1), pp. 57-69. Retrieved At:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs /pii/ S0047235209001433

 • Kollock, p. (1994). the emergence of exchange structures: an experimental study of uncertainty, commitment, and trust, in: American Journal of Sociology, Vol.100, No. pp.313-345. Retrieved At:

https://www.jstor.org/stable/2782072

 • Lin Nan. (1999). Building a Network theory of social capital. Connections, 22(1). INSNA (28-51) Retrieved At:

http://faculty.washington.edu/matsueda/courses/590/Readings /Lin%20 Network%20Theory%201999.pdf

 • Luhman, N. (1998). familiarity, Confidence, Trust: problems and Alternatives, PP.14-107 in Trust: making and Breaking cooperative Relation,ed. Diego Gambetta, oxford: Basi Blacwell.
 • Manning, P. et al. (2001). Social class and social Prestige.
 • Miztal, B.a1996a, Trust in Modern Societies, Cmabridge, England: Polity Press
 • Schuck Amie M et al. (2008). The Influence of Race/Ethnicity, Social Class, and NeighborhoodContext on Residents’ Attitudes Toward the Police, Police Quarterly, Vol 11, No 4,496-519. Retrieved At:

https://www.researchgate.net/publication /247748818 _The_Influence_of_RaceEthnicity_Social_Class_and_Neighborhood_Context_on_Residents%27_Attitudes_Toward_the_Police

 • Seligman, A. (1997). The Problem of Trust, Princeton, New Jersey: Princeton University Press
 • Kathy. (1994). Image projection. Law and order. pp 19-22.
 • Webb, Vincent J. & Marshall, Chris E. (1995). The Relative Importance Of Race And Ethnicity On Citizen Attitudes Toward The Police, American Journal of Police, Vol. XIV, No. 2,pp. 45-66. Retrieved At:

https://pdfs.semanticscholar.org/cb8b/5b6297e82fd8 ac8706bca728ddbc33db871e.pdf?_ga=2.67539543.759421720.1615232961-1895243240 .1615232961

 • Worrall, John L. (1999). Police perceptions Of Police Efficacy And Image: The "Fuzziness" of Support for Police, American Journal Of Criminal Justice, Vol. 24 No. 1 , PP 47-66. Retrieved At:

https://search.proquest.com/openview/c85f5351 0dfad5d5adb31 d7c1a83e4ca/1?pq-origsite= gscholar&cbl =49167