سازوکارهای پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار جرم‌شناسی، گروه جرم‌شناسی دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی.

2 کارشناس ارشد امنیت، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین.

چکیده

زمینه و هدف: هدف سازوکارهای پیشگیرانه اجتماعی پلیس، پیشگیری از گرایش افراد به تروریسم و پدیداری نسل نوینی از نیروهای تروریستی است. در واقع، آسان شدن ترویج و توجیه ایده‌های افراطی در میان افراد باعث شده که گذار اندیشه تروریستی به اقدام تروریستی بیشتر شود. از این­ رو، باید سازوکارهایی را پیش بینی کرد که با آن نظارت بیشتری به منظور پیشگیری از دسترسی به اطلاعات و ایده‌های تروریستی به­ عمل آید. در این میان، تعامل بین پلیس و جامعه مدنی در رد اندیشه‌های افراطی که به خشونت و تروریسم می‌انجامد بسیار مهم هستند، چنان­که با حساسیت بیشتر آنان می‌توان از ترویج و اثرگذاری آن ایده‌ها و در نتیجه اقدام تروریستی پیشگیری کرد.
یافته‌ها: اتخاذ سازوکارهای مناسب ارتقای همکاری بیشتر بین مقامات مسئول مبارزه با تروریسم، لزوم آموزش و ارتقاء آگاهی‌های عمومی مردم در مورد تهدیدات تروریستی، ضرورت کسب اطلاعات از طریق گزارش جرایم تروریستی، ایجاد ساختار اختصاصی مقابله با تروریسم، لزوم آموزش و تربیت مأموران پلیس در مبارزه با تروریسم است.
نتیجه­ گیری: مجموعه سازوکارهای پیشگیرانه اجتماعی پلیس بر شخصیت، طرز تفکر افراد و بر وضعیت‌های پیش از ارتکاب جرم اثر می‌گذارد تا از پیدایش و ترویج ایده‌های افراطی که می‌تواند باعث اقدام تروریستی شود، پیشگیری کند.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Police preventive social mechanisms against terrorism

نویسندگان [English]

 • . . 1
 • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the social preventive mechanisms of the police is to prevent the tendency of individuals to terrorism and the emergence of a new generation of terrorist forces. In fact, facilitating the promotion and justification of extremist ideas among individuals has led to a greater transition from terrorist thought to terrorist action. Therefore, mechanisms should be envisaged with more oversight to prevent access to terrorist information and ideas. Meanwhile, the interaction between the police and civil-religious society is very important in rejecting extremist ideas that lead to violence and terrorism, as their greater sensitivity can prevent the promotion and influence of those ideas and, consequently, terrorist action.

Method: The present study has been done in terms of collecting information by documentary method and by studying international documents, reliable sources, related articles and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.

Results: Our findings include adopt appropriate mechanisms to promote further cooperation between counter-terrorism officials, the need to educate and raise public awareness about terrorist threats, allocate a hotline for reporting terrorist crimes, establish a dedicated counter-terrorism structure, and train police officers in the fight against terrorism.

Conclusion: A set of socially preventive mechanisms by the police affect the personality, mindset of individuals and pre-crime situations to prevent the emergence and promotion of extremist ideas that can lead to terrorist acts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mechanism
 • social prevention
 • crime-oriented prevention
 • Police
 • terrorism
 1. ابراهیمی، شهرام.(1393). جرم­شناسی پیشگیری، چاپ سوم، نشر میزان.

اسماعیلی، مهدی. (1389). پیشگیری از تروریسم در ایران. فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، 1(14)، 131- 158.

http://cps.jrl.police.ir/article_13506.html

 1. افراسیابی، علی.(1389). رویکرد جامعه محور به پیشگیری از جرم در پلیس ایران، فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، 5(14)، 7- 36.

http://journals.police.ir/article_13501.html

 1. جندلی، منون .(1393). درآمدی بر پیشگیری از جرم، ترجمه و تحقیق: شهرام ابراهیمی، چاپ اول، نشر میزان.
 2. رجبی تاج­امیر، ابراهیم .(1397). رعایت حق سکوت در بازجویی پلیس، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
 3. رجبی تاج امیر، ابراهیم .(1399). جرم­شناسی تروریسم با رویکرد پلیسی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
 4. رحیمی­نژاد، اسمعیل .(1396). نظریه انتخاب عقلانی، در: نیازپور، امیرحسن (به کوشش)، دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، انتشارات میزان.
 5. رضوی­فرد، بهزاد؛ فرجی، محمد .(1396). راهبردهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم، در: رضوی­فرد، بهزاد و مؤذن­زادگان، حسنعلی(به کوشش)، مجموعه مقالات همایش بین المللی ابعاد حقوقی- جرم­شناختی تروریسم، چاپ اول، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
 6. رضوی­فرد، بهزاد؛ معصومی، مسعود .(1397). جایگاه پیشگیری غیرکیفری از تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی ایران، فصلنامه علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. 13(52). 9- 32. http://icra.jrl.police.ir/article_20142.html
 7. رضوی­فرد، بهزاد؛ نیکوئی، سمیه؛ مهاجری، بهروز .(1396). پیشگیری از تأمین مالی تروریسم، الگوها و راهکارها، در: رضوی­فرد، بهزاد و مؤذن­زادگان، حسنعلی (به کوشش)، چکیده مقالات همایش بین­المللی ابعاد حقوقی- جرم شناختی تروریسم، چاپ اول، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
 8. رضوانی، سودابه .(1396). مدیریت ریسک جرم، در: نیازپور، امیرحسن (به کوشش)، دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، انتشارات میزان.
 9. شاملو، باقر .(1381). تفکیک بین تروریسم و جرم سیاسی، در: تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده به همایش، انتشارات روزنامه رسمی، تهران، چاپ اول.
 10. شاهیده، فرهاد .(1399). تروریسم، در: نیازپور، امیرحسن (به کوشش)، دانشنامه سیاستگذاری حقوقی انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور.
 11. شاطری‎پور اصفهانی، سعید .(1388). پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم در کنوانسیون پالرمو (2000) و کنوانسیون مریدا (2003). فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم. 4(10)، 87-111.  http://police.ir/uploads/fasl%2010-04.pdf
 12. عبداللهى، محسن .(١٣٨٨ ). تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى حقوقى شهر دانش.
 13. کلارک، رونالد؛ نیومن، جرمی.(1387). پلیس و پیشگیری از تروریسم، ترجمه: محمدباقر مقدسی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 3(6).

https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/395134

 1. محمد نسل، غلامرضا .(1387). پلیس و سیاست پیشگیری از جرم، تهران، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
 2. محمد نسل، غلامرضا .(1388). تبلیغات پیشگیری انتظامی از جرم، فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم، 4(10).  https://www.magiran.com/paper/873357
 3. محسنی، فرید .(1397). نظریه‌های جرم­شناسی، انتشارات قوه قضائیه.
 4. موذن­زادگان، حسنعلی؛ رضوی­فرد، بهزاد؛ کوشکی، غلامحسن؛ هاشمی، حمید. (1396). اقدامات پلیسی- حقوقی موثر در مقابله با فعالیت‌های تروریستی (مورد مطالعه: استان مرزی خراسان رضوی)، پژوهش­نامه مطالعات مرزی، 5(3).

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345255

 1. نجفی ابرندآبادی، علی­حسین .(1396). جنایات بین المللی و جرم شناسی، دیباچه در: حمیدرضا نیکوکار (به کوشش)، جرم شناسی فراملی به سوی جرم شناسی جنایات بین­المللی، نشر میزان.
 2. نجفی ابرندآبادی، علی­حسین .(1393). درآمدی بر اساسی­سازی حقوق کیفری، در: گرجی، علی­اکبر (به کوشش)، در تکاپوی حقوق عمومی، تهران: انتشارات جنگل.
 3. نجفی ابرندآبادی، علی­حسین .(1391). از جرم یقه سفیدی تا جرم اقتصادی، دیباچه در: ال بنسون، مایکل؛ اس سیمپسون، سالی، جرایم یقه سفیدی، رویکردی فرصت­مدار، ترجمه اسماعیل رحیمی­نژاد، انتشارات میزان.
 4. نجفی ابرندآبادی، علی­حسین؛ هاشم­بیگی، حمید .(1393). دانشنامه جرم­شناسی، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش.
 5. نیازپور، امیرحسن. (١٣٨٢). پیشگیری از بزهکـاری در قـانون اساسـی ایـران و لایحـه قـانونی پیشگیری از وقوع جرم ، مجله حقوقی دادگستری، 67(45). ١٢٤-١٥٩.

http://www.jlj.ir/article_46589.html?lang=fa

 1. یاوری بافقی، امیرحسین؛ نجار باغسیاه، رسول؛ حسینی، سیدنجم الدین .(1398). عوامل مؤثر بر گرایش به جرم تروریسم تکفیری با تاکید بر محیط مجرمانه، فصلنامه علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. 14(54). 149- 166.

http://journals.police.ir/article_91975.html

 1. Clarke, R.V., Eck, J.E. (2003). Become a problem-solving crim analyst in 55 steps. Jill Dando Institute of crime Science, UCL
 2. Gilling, D. (1997). Crime prevention, theory, policy and politics. University of plymouth , First published in 1997 by UCL Press
 3. Peterson, M, J. (2004). Using the General Assembly, boulden, Jar and Tomas, G, Weiss. "Terrorism and the UN" Indiana university press. U.s.a.
 4. Das, S. P., Lahiri, S. (2017). Why Direct Counter-Terror Measures Only May Fail: An Analysis of Direct and Preventive Counter Terrorism Measures”, Preliminary Draft. The final draft in International Journal of Economic Theory, December 2019.
 5. Sabir, R. (2014). Understanding Counter-Terrorism Policy and Practice in the UK since 9/11. [A thesis for the degree of Doctor of Philosophy, University of Bath Department of Social and Policy Sciences].
 6. Tedeholm, P. G. (2020). Personality traits among Swdish counterterrorism intervention unit police officers: A comparison with the general population- Personality and Individual Differences. Personality and Individual Differences, 2021(01). DOI: 10.1016/j.paid.2020.110411
 7. Weishut, D. J. N. (2021). Police violence in Israel towards people with mental disabilities- Ethics. Medicine and Public Health.