تأثیر جهانی شدن بر دانش پلیسی از منظر جغرافیای سیاسی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

دولت تنها نهاد مشروع اعمال قدرت، در حوزهی جغرافیایی مشخص (کشور) است. وقتی صحبت از اعمال قدرت می‌شود، وجود سازمان‌ها و نهادهایی که بتوانند قدرت را اعمال کنند، امری حتمی و ضروری است. این کـارویژه در بالاترین سطح به نیروهای مسلح و در حوزه داخلـی بـه طـور اخـص بـه پلـیس واگـذار شـده اسـت. هدف از اعمال قدرت، تأمین یکی از اساسی‌ترین ضرورت‌های وجودی دولت یعنی امنیت می‌باشد؛ بر همـین اساس تمام عناصر مرتبط با تأمین امنیت مانند جغرافیای سیاسـی، جایگـاه ویـژهای در دانـش پلیسـی دارد؛ زیـرا جغرافیای سیاسی به دلیل توجه به عوامل سیاسی در کنار عوامل جغرافیایی می‌تواند افق وسـیع تـری را در تـأمین امنیت پایدار ترسیم کند. اما در عصر جهانی شدن جغرافیای سیاسی همانند سایر عرصه‌های علمـی دچـار تحـول شده و به طبع آن پیامدهایی را برای دانش پلیسی به همراه داشته است. نظریه «پایان جغرافیا»، نتیجه تأثیرات جهانی شدن بر جغرافیای سیاسی است که به عنوان متغیر مستقل و "دانش پلیسی" به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و سعی شده تا با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی ابعاد و زوایای دانش پلیسی - که متأثر از نظریه پایان جغرافیا قرار می‌گیرد - پرداخته شود. البته باید توجه داشت که پدیده جهانی شدن هنوز به پایان نرسیده است و به لحاظ تحلیلی تا زمانی که یک پدیده تأثیرات خود را به صورت کامل نمایان نساخته باشد، درصد اطمینان و قطعیت در نتایج کاهش می‌یابد. «پایان جغرافیا» موجب تغییر در منابع تأمین قدرت و امنیت و بروز چالش‌هایی شده است. این چالش‌ها بیش از هر چیز دانش پلیسی را که به دنبال یافتن راهکارهای ایجاد امنیت پایدار می‌باشد، متأثر ساخته که از آن جمله می‌توان به افزایش پراکندگی تروریسم (ناشی از حذف عامل مکان) و ظهور ابعاد جدید آن (بیوتروریسم و تروریسم سیبرنتیکی)، گستردگی و تنوع پدیده قاچاق و وقوع جرایم رایانه ای، اشاره کرد و در قالب پروژه جهانی سازی از چالش‌هایی مانند جنگ نرم، براندازی نرم، فشارهای حقوق بشری و گسترش نقش سازمان‌های غیردولتی برای رسیدن به این اهداف، یاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.