بررسی نقش قانون اساسی فدرال عراق بر افزایش مطالبات قومی ایران (با تأکید بر کردستان)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تحولات چند سال اخیر عراق تأثیرات چشم گیری بر اوضاع سیاسی- اجتمـاعی همسـایگان ایـن کشـور داشـته اسـت. تصویب قانون اساسی فدرال عراق و مزایای بی سابقه ای که در آن به گروه های قومی- مذهبی به خصوص کردهـا داده شد، باعث معطوف شدن همه نگاه ها به این کشور شد. هدف از پژوهش فوق شناخت میزان، علل و متغیرهای دخیل در تأثیر پذیری اقوام ایرانـی بـویژه کردهـا از تصـویب قانون اساسی فدرال عراق و پیامدهای آن است. در این راستا فرض مولفان این اسـت کـه ایـن قـانون باعـث افـزایش مطالبات قومی در ایران شده است و تلاش مولفان این است که ضمن ارائه شواهدی به تبیین این موضوع بپردازنـد، کـه این شواهد از میان داده هایی چون اظهارات نخبگان قومی، راهپیمایی ها، گردهمایی ها وتجمعات، رسانه ها و مصـاحبه بـا عامه مردم جمع آوری شده است. در این پژوهش مولفان درصددند با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی روشن کننـد کـه آیـا ایـن قـانون تـاثیری در مطالبات قومی ایران بویژه در کردستان دارد؟ نتیجه بررسی نشان می دهد به دلیل نزدیکی جغرافیایی و تشابهات فرهنگی- مذهبی ایران و عراق قومیت های ایران نیز با تحت تأثیر قرارگرفتن از این جریان تحرکاتی را در جهت رسیدن به حقوق و مزایای بیشتری انجام دادند کـه در ایـن میان کردها نسبت به سایر اقوام فعال تر بودند که این به خاطر خصوصیات ویژه این قوم،  و همسانی فرهنگی و پیوستگی سرزمینی است . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.