نقش فرماندهان صف دانشجویی در نهادینه کردن انضباط دانشجویان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

سابقه و هدف: انضباط می‌تواند به اهداف، بهبود روند مأموریت دانشگاه علوم انتظامی، ایجاد اطمینان در مدیران و فرماندهان و رؤسا کمک کند. بی شک عوامل متعددی در انضباط پذیری کارکنان مؤثر است. یکی از مهم‌ترین ایـن عوامل، فرماندهان و مدیران و رؤسا هستند که در مقـام ایفـای نقشـی کـه بـر عهـده دارنـد، در انضـباط پـذیری دانشجویان تأثیرگذار خواهند بود. مواد و روش‌ها: در این مقاله به منظور سنجش نقش فرماندهان صف بر انضباط دانشـجویان دانشـگاه علـوم انتظامی، تمام دانشجویان سال آخر (کاردانی و کارشناسی) دختر و پسر مشـغول بـه تحصـیل در دانشـگاه (تمـام شمار- 352 نفر) و تعداد 81 نفر افسران صف دانشجویی از ردة گروهان تا ردة تیپ (جمعاً 433 نفـر) از طریـق پرسشنامة محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفتند (پایایی پرسشنامه با اخذ نظریة افراد با تجربه در حوزة صـف و آموزش و بهره گیری از دیدگاه نظری تأیید شد). مصاحبه با 19 نفر از صاحب نظران در امور آموزش ناجا و تعداد 24 نفر از دانشگاه امام علی (ع) باعث شد تا اطلاعـات لازم جمـع آوری شـود. بـه منظـور جمـع آوری نظـرات فرماندهان صف و دانشجویان دو نوع پرسشنامه با یک هدف، خطاب به فرماندهان و دانشجویان تنظیم شد. اعتبار روایی آن با روش آلفای کرونباخ (38/87 ) تجزیه و تحلیل شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون T یک طرفـه و واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دیدگاه‌های نظری: مبانی نظری و دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی، حضـرت امـام خمینـی (ره)، مقـام معظـم رهبری و سایر اندیشمندان همچون اسمیت، مینتبرگ، یـونگی، ریچـارد دال دفـت، بنـدوراد. و آیـین نامـه های انضباطی در چهارچوب نظری و تطابق یافته‌های تحقیق با آن مورد استفاده قرارگرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد فرماندهان بر نهادینه کردن انضباط دانشجویان تأثیر دارند، لذا باید در انتخاب، آموزش، رشد و کنترل فرماندهان صف، دقت کافی به عمل آید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
.
چکیده [English]

.